ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่  2/2564  ห้อง IC305
08.30 - 09.30
09.30 - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 14.30
14.30 - 15.30
15.30 - 16.30
16.30 - 17.30
17.30 - 18.30
18.30 - 19.30
19.30 - 20.30
20.30 - 21.30
21.30 - 22.30
จันทร์
1573303 ศัพทศาสตร์ภาษาจีน
Section 01 ห้องเรียน IC305
   
1571206 การฟังและการพูดภาษาจีน 2
Section 01 ห้องเรียน IC305
         
อังคาร
4173501 หลักการจัดและการตัดสินกีฬา Section 02 ห้อง IC305
 
1571108 ภาษาจีนระดับต้น 2 Section 02 ห้อง IC305
             
พุธ
                           
พฤหัสบดี
1571206 การฟังและการพูดภาษาจีน 2 Section 02 ห้อง IC305
1573706 ภาษาจีนธุรกิจ 2 Section 01 ห้อง IC305
1574101 ภาษาจีนระดับสูง Section 01 ห้อง IC305
       
ศุกร์
1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 Section 05 ห้อง IC305
 
1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 Section 03 ห้อง IC305
             
เสาร์
                           
อาทิตย์