ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่  1/2566  ห้อง IC305
08.30 - 09.30
09.30 - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 14.30
14.30 - 15.30
15.30 - 16.30
16.30 - 17.30
17.30 - 18.30
18.30 - 19.30
19.30 - 20.30
20.30 - 21.30
21.30 - 22.30
จันทร์
1572502 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน
Section 01 ห้องเรียน IC305
   
1551608 ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Section 01 ห้องเรียน IC305
1551608 ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Section 02 ห้อง IC305
           
อังคาร
1573106 ไวยากรณ์จีน Section 01 ห้อง IC305
                   
พุธ
4171401 ทักษะและการจัดการเรียนรู้กรีฑา Section 02 ห้อง IC305
                     
พฤหัสบดี
2594113 ภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนา Section 01 ห้อง IC305
                     
ศุกร์
1554502 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม Section 02 ห้อง IC305
   
1573107 วิวัฒนาการตัวอักษรจีน Section 01 ห้อง IC305
           
เสาร์
                           
อาทิตย์