ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่  1/2565  ห้อง IC305
08.30 - 09.30
09.30 - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 14.30
14.30 - 15.30
15.30 - 16.30
16.30 - 17.30
17.30 - 18.30
18.30 - 19.30
19.30 - 20.30
20.30 - 21.30
21.30 - 22.30
จันทร์
1554903 การวิจัยเบื้องต้นทางภาษาอังกฤษธุรกิจ
Section 01 ห้องเรียน IC305
   
3542105 พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
Section 02 ห้องเรียน IC305
         
อังคาร
1553202 การนำเสนอด้วยวาจา Section 01 ห้อง IC305
   
2534903 ระเบียบวิธีวิจัยในงานพัฒนาชุมชน Section 01 ห้อง IC305
         
พุธ
                           
พฤหัสบดี
3562201 การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่ Section 01 ห้อง IC305
1572103 ภาษาจีนระดับต้น 3 Section 01 ห้อง IC305
             
ศุกร์
1571108 ภาษาจีนระดับต้น 2 Section 01 ห้อง IC305
 
3544902 โครงงานการตลาดดิจิทัล 2 Section 01 ห้อง IC305
         
เสาร์
                           
อาทิตย์