ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่  2/2562  ห้อง IC305
08.30 - 09.30
09.30 - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 14.30
14.30 - 15.30
15.30 - 16.30
16.30 - 17.30
17.30 - 18.30
18.30 - 19.30
19.30 - 20.30
20.30 - 21.30
21.30 - 22.30
จันทร์
0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
Section 05 ห้องเรียน IC305
 
0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
Section 02 ห้องเรียน IC305
         
อังคาร
       
1553215 การนำเสนองาน Section 03 ห้อง IC305
             
พุธ
0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ Section 08 ห้อง IC305
0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ Section 11 ห้อง IC305
0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ Section 12 ห้อง IC305
0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ Section 13 ห้อง IC305
                   
พฤหัสบดี
                           
ศุกร์
                           
เสาร์
                           
อาทิตย์