ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่  2/2563  ห้อง IC305
08.30 - 09.30
09.30 - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 14.30
14.30 - 15.30
15.30 - 16.30
16.30 - 17.30
17.30 - 18.30
18.30 - 19.30
19.30 - 20.30
20.30 - 21.30
21.30 - 22.30
จันทร์
1571205 การฟังและการพูดภาษาจีน 1
Section 01 ห้องเรียน IC305
 
1571107 ภาษาจีนระดับต้น 1
Section 01 ห้องเรียน IC305
             
อังคาร
1572403 การเขียนภาษาจีน 2 Section 01 ห้อง IC305
 
1572502 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน Section 01 ห้อง IC305
             
พุธ
1573602 การแปลภาษาจีน 1 Section 01 ห้อง IC305
                     
พฤหัสบดี
1574602 ล่ามทางธุรกิจ Section 01 ห้อง IC305
 
1574801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางภาษาจีนธุรกิจ Section 01 ห้อง IC305
             
ศุกร์
1571302 การอ่านภาษาจีน 2 Section 01 ห้อง IC305
   
1572104 ภาษาจีนระดับต้น 4 Section 01 ห้อง IC305
           
เสาร์
                           
อาทิตย์