ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่  1/2562  ห้อง IC305
08.30 - 09.30
09.30 - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 14.30
14.30 - 15.30
15.30 - 16.30
16.30 - 17.30
17.30 - 18.30
18.30 - 19.30
19.30 - 20.30
20.30 - 21.30
21.30 - 22.30
จันทร์
1571501 สภาพทั่วไปของประเทศจีน
Section 01 ห้องเรียน IC305
 
3561204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
Section 05 ห้องเรียน IC305
0001102 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
Section 04 ห้องเรียน IC305
         
อังคาร
1553509 วัฒนธรรมของประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ Section 01 ห้อง IC305
 
1554903 การวิจัยเบื้องต้นทางภาษาอังกฤษธุรกิจ Section 01 ห้อง IC305
0001102 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ Section 04 ห้อง IC305
         
พุธ
0000101 ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้ Section 03 ห้อง IC305
                   
พฤหัสบดี
1551114 หลักภาษาอังกฤษ Section 02 ห้อง IC305
   
1571205 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 Section 01 ห้อง IC305
         
ศุกร์
             
1554808 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาอังกฤษธุรกิจ Section 01 ห้อง IC305
         
เสาร์
                           
อาทิตย์