ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่  1/2564  ห้อง IC305
08.30 - 09.30
09.30 - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 14.30
14.30 - 15.30
15.30 - 16.30
16.30 - 17.30
17.30 - 18.30
18.30 - 19.30
19.30 - 20.30
20.30 - 21.30
21.30 - 22.30
จันทร์
2551105 การเมืองการปกครองไทย
Section 02 ห้องเรียน IC305
   
1571107 ภาษาจีนระดับต้น 1
Section 01 ห้องเรียน IC305
         
อังคาร
1071201 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย Section 03 ห้อง IC305
1651103 ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว Section 01 ห้อง IC305
             
พุธ
2551105 การเมืองการปกครองไทย Section 01 ห้อง IC305
                     
พฤหัสบดี
1102308 การพัฒนาทักษะการคิดสำหรับครูประถมศึกษา Section 01 ห้อง IC305
 
1102308 การพัฒนาทักษะการคิดสำหรับครูประถมศึกษา Section 03 ห้อง IC305
1102308 การพัฒนาทักษะการคิดสำหรับครูประถมศึกษา Section 02 ห้อง IC305
       
ศุกร์
1101101 ทิศทางและแนวโน้มการประถมศึกษา Section 01 ห้อง IC305
 
1101101 ทิศทางและแนวโน้มการประถมศึกษา Section 03 ห้อง IC305
             
เสาร์
                           
อาทิตย์