ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่  2/2565  ห้อง IC304
08.30 - 09.30
09.30 - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 14.30
14.30 - 15.30
15.30 - 16.30
16.30 - 17.30
17.30 - 18.30
18.30 - 19.30
19.30 - 20.30
20.30 - 21.30
21.30 - 22.30
จันทร์
   
1651202 ความหลากหลายทางการท่องเที่ยว
Section 01 ห้องเรียน IC304
 
1014901 คุรุนิพนธ์
Section 17 ห้องเรียน IC304
           
อังคาร
1571304 การอ่านและการเขียนภาษาจีนในชีวิตประจำวัน Section 01 ห้อง IC304
 
1554235 การเขียนเชิงวิชาการ Section 02 ห้อง IC304
             
พุธ
1571104 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน Section 01 ห้อง IC304
                     
พฤหัสบดี
                           
ศุกร์
1552601 ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการ 1 Section 01 ห้อง IC304
 
1552605 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด 1 Section 01 ห้อง IC304
             
เสาร์
                           
อาทิตย์