ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่  2/2564  ห้อง IC304
08.30 - 09.30
09.30 - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 14.30
14.30 - 15.30
15.30 - 16.30
16.30 - 17.30
17.30 - 18.30
18.30 - 19.30
19.30 - 20.30
20.30 - 21.30
21.30 - 22.30
จันทร์
       
1652102 ภูมิศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว
Section 01 ห้องเรียน IC304
1553244 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน
Section 03 ห้องเรียน IC304
       
อังคาร
2562101 กฎหมายเบื้องต้น Section 02 ห้อง IC304
   
2533404 เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพัฒนา Section 01 ห้อง IC304
         
พุธ
1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 Section 11 ห้อง IC304
                       
พฤหัสบดี
2532307 การวิเคราะห์และจัดลำดับปัญหาชุมชน Section 01 ห้อง IC304
 
2533401 ประชาคมอาเซียนและการพัฒนาเชิงเปรียบเทียบ Section 01 ห้อง IC304
         
ศุกร์
2544207 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย Section 03 ห้อง IC304
   
2533901 สถิติสำหรับการวิจัยทางการพัฒนาชุมชน Section 01 ห้อง IC304
         
เสาร์
                           
อาทิตย์