ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่  1/2566  ห้อง IC304
08.30 - 09.30
09.30 - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 14.30
14.30 - 15.30
15.30 - 16.30
16.30 - 17.30
17.30 - 18.30
18.30 - 19.30
19.30 - 20.30
20.30 - 21.30
21.30 - 22.30
จันทร์
1553409 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อ
Section 01 ห้องเรียน IC304
 
1553604 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน 1
Section 01 ห้องเรียน IC304
             
อังคาร
3562201 การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่ Section 01 ห้อง IC304
 
1554902 การศึกษาเอกเทศทางภาษาอังกฤษธุรกิจ Section 01 ห้อง IC304
           
พุธ
1553606 ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณา Section 01 ห้อง IC304
                     
พฤหัสบดี
1552601 ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ Section 01 ห้อง IC304
 
1552608 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการใช้งาน Section 01 ห้อง IC304
             
ศุกร์
2592307 เพศภาวะ เพศวิถี กับการพัฒนา Section 01 ห้อง IC304
   
1551104 ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการแปล 1 Section 01 ห้อง IC304
         
เสาร์
                           
อาทิตย์