ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่  1/2565  ห้อง IC304
08.30 - 09.30
09.30 - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 14.30
14.30 - 15.30
15.30 - 16.30
16.30 - 17.30
17.30 - 18.30
18.30 - 19.30
19.30 - 20.30
20.30 - 21.30
21.30 - 22.30
จันทร์
1551112 ไวยากรณ์อังกฤษ 1
Section 01 ห้องเรียน IC304
1551204 การฟังและออกเสียงภาษาอังกฤษ
Section 01 ห้องเรียน IC304
             
อังคาร
1551233 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ Section 02 ห้อง IC304
 
1011201 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู Section 17 ห้อง IC304
         
พุธ
1554502 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม Section 01 ห้อง IC304
                     
พฤหัสบดี
1551603 การพูดภาษาอังกฤษสำหรับนักสื่อสาร Section 01 ห้อง IC304
 
1552203 การอ่านเชิงวิเคราะห์ Section 01 ห้อง IC304
1552603 ภาษาอังกฤษสำหรับงานโรงแรม 2 Section 01 ห้อง IC304
       
ศุกร์
1553606 ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณา Section 01 ห้อง IC304
 
1553604 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน 1 Section 01 ห้อง IC304
             
เสาร์
                           
อาทิตย์