ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่  1/2562  ห้อง IC304
08.30 - 09.30
09.30 - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 14.30
14.30 - 15.30
15.30 - 16.30
16.30 - 17.30
17.30 - 18.30
18.30 - 19.30
19.30 - 20.30
20.30 - 21.30
21.30 - 22.30
จันทร์
1551201 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ 1
Section 01 ห้องเรียน IC304
                     
อังคาร
1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 Section 04 ห้อง IC304
 
1554501 วัฒนธรรมไทยศึกษา Section 01 ห้อง IC304
             
พุธ
                           
พฤหัสบดี
1554502 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม Section 01 ห้อง IC304
1554502 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม Section 02 ห้อง IC304
 
3562117 การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว Section 01 ห้อง IC304
4000105 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต Section 02 ห้อง IC304
       
ศุกร์
1571107 ภาษาจีนระดับต้น 1 Section 01 ห้อง IC304
1552203 การอ่านเชิงวิเคราะห์ Section 01 ห้อง IC304
             
เสาร์
                           
อาทิตย์