ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่  2/2562  ห้อง IC304
08.30 - 09.30
09.30 - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 14.30
14.30 - 15.30
15.30 - 16.30
16.30 - 17.30
17.30 - 18.30
18.30 - 19.30
19.30 - 20.30
20.30 - 21.30
21.30 - 22.30
จันทร์
 
1554806 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางภาษาอังกฤษธุรกิจ
Section 01 ห้องเรียน IC304
   
1551212 การพูดสื่อสาร 2
Section 02 ห้องเรียน IC304
         
อังคาร
1551103 การออกเสียงภาษาอังกฤษ Section 01 ห้อง IC304
 
1553204 ภาษาอังกฤษเพื่อการโน้มน้าวและการเจรจาต่อรอง Section 01 ห้อง IC304
             
พุธ
3521104 การบัญชี 1 Section 01 ห้อง IC304
                     
พฤหัสบดี
         
0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ Section 15 ห้อง IC304
           
ศุกร์
1553203 การพูดในที่ชุมชน Section 01 ห้อง IC304
                     
เสาร์
                           
อาทิตย์