ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่  1/2564  ห้อง IC304
08.30 - 09.30
09.30 - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 14.30
14.30 - 15.30
15.30 - 16.30
16.30 - 17.30
17.30 - 18.30
18.30 - 19.30
19.30 - 20.30
20.30 - 21.30
21.30 - 22.30
จันทร์
2504902 สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
Section 01 ห้องเรียน IC304
 
1551102 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Section 01 ห้องเรียน IC304
             
อังคาร
1101102 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา Section 02 ห้อง IC304
 
1101102 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา Section 03 ห้อง IC304
1101102 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา Section 01 ห้อง IC304
       
พุธ
                           
พฤหัสบดี
         
1011107 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู Section 20 ห้อง IC304
         
ศุกร์
1011107 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู Section 21 ห้อง IC304
 
1542701 ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย Section 01 ห้อง IC304
         
เสาร์
                           
อาทิตย์