ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่  2/2563  ห้อง IC304
08.30 - 09.30
09.30 - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 14.30
14.30 - 15.30
15.30 - 16.30
16.30 - 17.30
17.30 - 18.30
18.30 - 19.30
19.30 - 20.30
20.30 - 21.30
21.30 - 22.30
จันทร์
1571108 ภาษาจีนระดับต้น 2
Section 01 ห้องเรียน IC304
                     
อังคาร
         
0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ Section 09 ห้อง IC304
0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ Section 13 ห้อง IC304
         
พุธ
1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 Section 06 ห้อง IC304
                     
พฤหัสบดี
1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 Section 01 ห้อง IC304
 
1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 Section 04 ห้อง IC304
             
ศุกร์
                           
เสาร์
                           
อาทิตย์