ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่  2/2565  ห้อง IC303
08.30 - 09.30
09.30 - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 14.30
14.30 - 15.30
15.30 - 16.30
16.30 - 17.30
17.30 - 18.30
18.30 - 19.30
19.30 - 20.30
20.30 - 21.30
21.30 - 22.30
จันทร์
1571302 การอ่านภาษาจีน 2
Section 02 ห้องเรียน IC303
 
1571501 สภาพทั่วไปของประเทศจีน
Section 01 ห้องเรียน IC303
             
อังคาร
1551610 การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน Section 01 ห้อง IC303
   
1014901 คุรุนิพนธ์ Section 06 ห้อง IC303
             
พุธ
1572104 ภาษาจีนระดับต้น 4 Section 01 ห้อง IC303
                     
พฤหัสบดี
2553316 การวางแผนและการบริหารวิสาหกิจชุมชน Section 02 ห้อง IC303
 
1551612 การอ่านและการเขียนทางธุรกิจ Section 01 ห้อง IC303
             
ศุกร์
1572403 การเขียนภาษาจีน 2 Section 01 ห้อง IC303
                     
เสาร์
                           
อาทิตย์