ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่  2/2564  ห้อง IC303
08.30 - 09.30
09.30 - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 14.30
14.30 - 15.30
15.30 - 16.30
16.30 - 17.30
17.30 - 18.30
18.30 - 19.30
19.30 - 20.30
20.30 - 21.30
21.30 - 22.30
จันทร์
1552630 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
Section 01 ห้องเรียน IC303
 
1553201 การเขียนความเรียงและรายงาน
Section 01 ห้องเรียน IC303
1104902 สัมมนาทางการประถมศึกษา
Section 01 ห้องเรียน IC303
         
อังคาร
1553203 การพูดในที่ชุมชน Section 01 ห้อง IC303
 
1553204 ภาษาอังกฤษเพื่อการโน้มน้าวและการเจรจาต่อรอง Section 01 ห้อง IC303
             
พุธ
                           
พฤหัสบดี
1554902 การศึกษาเอกเทศทางภาษาอังกฤษธุรกิจ Section 01 ห้อง IC303
   
1554806 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางภาษาอังกฤษธุรกิจ Section 01 ห้อง IC303
1051206 จิตวิทยาการจัดการเรียนรู้ดนตรี Section 01 ห้อง IC303
         
ศุกร์
1024908 สัมมนาทางด้านการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา Section 01 ห้อง IC303
 
1574801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางภาษาจีนธุรกิจ Section 01 ห้อง IC303
               
เสาร์
                           
อาทิตย์