ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่  1/2566  ห้อง IC303
08.30 - 09.30
09.30 - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 14.30
14.30 - 15.30
15.30 - 16.30
16.30 - 17.30
17.30 - 18.30
18.30 - 19.30
19.30 - 20.30
20.30 - 21.30
21.30 - 22.30
จันทร์
       
7072301 เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Section 01 ห้องเรียน IC303
             
อังคาร
0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ Section 09 ห้อง IC303
0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ Section 10 ห้อง IC303
0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ Section 11 ห้อง IC303
 
0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ Section 20 ห้อง IC303
0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ Section 23 ห้อง IC303
         
พุธ
1573508 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน Section 01 ห้อง IC303
                     
พฤหัสบดี
1571103 ภาษาจีนเบื้องต้น Section 01 ห้อง IC303
                     
ศุกร์
1553241 การเรียนภาษาด้วยการแสดง Section 02 ห้อง IC303
 
1023621 การจัดการเรียนรู้สำหรับครูภาษาอังกฤษ Section 03 ห้อง IC303
         
เสาร์
                           
อาทิตย์