ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่  1/2565  ห้อง IC303
08.30 - 09.30
09.30 - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 14.30
14.30 - 15.30
15.30 - 16.30
16.30 - 17.30
17.30 - 18.30
18.30 - 19.30
19.30 - 20.30
20.30 - 21.30
21.30 - 22.30
จันทร์
1551105 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจเบื้องต้น
Section 01 ห้องเรียน IC303
 
1573603 หลักภาษาจีน
Section 01 ห้องเรียน IC303
1553351 การแปลระดับต้น
Section 03 ห้องเรียน IC303
       
อังคาร
1574602 ล่ามทางธุรกิจ Section 01 ห้อง IC303
 
1552629 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1 Section 01 ห้อง IC303
             
พุธ
1572402 การเขียนภาษาจีน 1 Section 01 ห้อง IC303
                     
พฤหัสบดี
1572502 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน Section 01 ห้อง IC303
 
1551232 การเขียนอนุเฉท Section 03 ห้อง IC303
             
ศุกร์
       
1551205 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน Section 01 ห้อง IC303
             
เสาร์
                           
อาทิตย์