ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่  1/2562  ห้อง IC303
08.30 - 09.30
09.30 - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 14.30
14.30 - 15.30
15.30 - 16.30
16.30 - 17.30
17.30 - 18.30
18.30 - 19.30
19.30 - 20.30
20.30 - 21.30
21.30 - 22.30
จันทร์
1551112 ไวยากรณ์อังกฤษ 1
Section 01 ห้องเรียน IC303
1551112 ไวยากรณ์อังกฤษ 1 Section 02 ห้อง IC303
 
1551111 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
Section 01 ห้องเรียน IC303
1551111 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น Section 02 ห้อง IC303
1551114 หลักภาษาอังกฤษ
Section 03 ห้องเรียน IC303
       
อังคาร
0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่ Section 32 ห้อง IC303
1573704 ภาษาจีนธุรกิจ 1 Section 01 ห้อง IC303
 
1500113 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร Section 01 ห้อง IC303
1500114 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร Section 01 ห้อง IC303
       
พุธ
0000101 ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้ Section 07 ห้อง IC303
                   
พฤหัสบดี
0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น Section 32 ห้อง IC303
   
1551114 หลักภาษาอังกฤษ Section 01 ห้อง IC303
           
ศุกร์
                           
เสาร์
                           
อาทิตย์