ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่  2/2562  ห้อง IC303
08.30 - 09.30
09.30 - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 14.30
14.30 - 15.30
15.30 - 16.30
16.30 - 17.30
17.30 - 18.30
18.30 - 19.30
19.30 - 20.30
20.30 - 21.30
21.30 - 22.30
จันทร์
1571302 การอ่านภาษาจีน 2
Section 02 ห้องเรียน IC303
 
1571501 สภาพทั่วไปของประเทศจีน
Section 01 ห้องเรียน IC303
             
อังคาร
1572403 การเขียนภาษาจีน 2 Section 01 ห้อง IC303
 
1572502 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน Section 01 ห้อง IC303
             
พุธ
                           
พฤหัสบดี
1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 Section 01 ห้อง IC303
 
1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 Section 03 ห้อง IC303
1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 Section 08 ห้อง IC303
             
ศุกร์
1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 Section 01 ห้อง IC303
1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 Section 05 ห้อง IC303
1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 Section 07 ห้อง IC303
                     
เสาร์
                           
อาทิตย์