ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่  2/2563  ห้อง IC303
08.30 - 09.30
09.30 - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 14.30
14.30 - 15.30
15.30 - 16.30
16.30 - 17.30
17.30 - 18.30
18.30 - 19.30
19.30 - 20.30
20.30 - 21.30
21.30 - 22.30
จันทร์
1552601 ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการ 1
Section 01 ห้องเรียน IC303
   
1573705 ภาษาจีนสมัยปัจจุบัน
Section 01 ห้องเรียน IC303
           
อังคาร
1553203 การพูดในที่ชุมชน Section 01 ห้อง IC303
       
1573303 ศัพทศาสตร์ภาษาจีน Section 01 ห้อง IC303
       
พุธ
1554806 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางภาษาอังกฤษธุรกิจ Section 01 ห้อง IC303
                       
พฤหัสบดี
1552630 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2 Section 01 ห้อง IC303
 
1553201 การเขียนความเรียงและรายงาน Section 01 ห้อง IC303
             
ศุกร์
1553204 ภาษาอังกฤษเพื่อการโน้มน้าวและการเจรจาต่อรอง Section 01 ห้อง IC303
   
1554902 การศึกษาเอกเทศทางภาษาอังกฤษธุรกิจ Section 01 ห้อง IC303
           
เสาร์
                           
อาทิตย์