ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่  1/2564  ห้อง IC303
08.30 - 09.30
09.30 - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 14.30
14.30 - 15.30
15.30 - 16.30
16.30 - 17.30
17.30 - 18.30
18.30 - 19.30
19.30 - 20.30
20.30 - 21.30
21.30 - 22.30
จันทร์
1551232 การเขียนอนุเฉท
Section 01 ห้องเรียน IC303
 
1552629 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
Section 01 ห้องเรียน IC303
             
อังคาร
1553202 การนำเสนอด้วยวาจา Section 01 ห้อง IC303
 
1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 Section 01 ห้อง IC303
1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 Section 03 ห้อง IC303
1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 Section 02 ห้อง IC303
       
พุธ
1571501 สภาพทั่วไปของประเทศจีน Section 01 ห้อง IC303
                     
พฤหัสบดี
1554502 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม Section 01 ห้อง IC303
 
1554903 การวิจัยเบื้องต้นทางภาษาอังกฤษธุรกิจ Section 01 ห้อง IC303
             
ศุกร์
1011107 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู Section 07 ห้อง IC303
1551103 การออกเสียงภาษาอังกฤษ Section 01 ห้อง IC303
             
เสาร์
                           
อาทิตย์