ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่  2/2565  ห้อง IC302
08.30 - 09.30
09.30 - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 14.30
14.30 - 15.30
15.30 - 16.30
16.30 - 17.30
17.30 - 18.30
18.30 - 19.30
19.30 - 20.30
20.30 - 21.30
21.30 - 22.30
จันทร์
1551106 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจระดับสูง
Section 01 ห้องเรียน IC302
 
4093604 กำหนดการเชิงเส้น
Section 01 ห้องเรียน IC302
             
อังคาร
1573602 การแปลภาษาจีน 1 Section 01 ห้อง IC302
 
1573706 ภาษาจีนธุรกิจ 2 Section 01 ห้อง IC302
             
พุธ
1573508 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน Section 01 ห้อง IC302
                     
พฤหัสบดี
1093101 วิทยาการคำนวณสำหรับครูเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา Section 01 ห้อง IC302
1573705 ภาษาจีนสมัยปัจจุบัน Section 01 ห้อง IC302
             
ศุกร์
1551611 การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจนานาชาติ Section 01 ห้อง IC302
 
1574101 ภาษาจีนระดับสูง Section 02 ห้อง IC302
             
เสาร์
                           
อาทิตย์