ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่  2/2565  ห้อง IC302
08.30 - 09.30
09.30 - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 14.30
14.30 - 15.30
15.30 - 16.30
16.30 - 17.30
17.30 - 18.30
18.30 - 19.30
19.30 - 20.30
20.30 - 21.30
21.30 - 22.30
จันทร์
1551106 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจระดับสูง
Section 01 ห้องเรียน IC302
 
4093604 กำหนดการเชิงเส้น
Section 01 ห้องเรียน IC302
             
อังคาร
1573602 การแปลภาษาจีน 1 Section 01 ห้อง IC302
 
1573706 ภาษาจีนธุรกิจ 2 Section 01 ห้อง IC302
             
พุธ
1573508 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน Section 01 ห้อง IC302
                     
พฤหัสบดี
       
1573705 ภาษาจีนสมัยปัจจุบัน Section 01 ห้อง IC302
             
ศุกร์
1551611 การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจนานาชาติ Section 01 ห้อง IC302
 
1574101 ภาษาจีนระดับสูง Section 02 ห้อง IC302
             
เสาร์
                           
อาทิตย์