ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่  2/2564  ห้อง IC302
08.30 - 09.30
09.30 - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 14.30
14.30 - 15.30
15.30 - 16.30
16.30 - 17.30
17.30 - 18.30
18.30 - 19.30
19.30 - 20.30
20.30 - 21.30
21.30 - 22.30
จันทร์
1554606 ภาษาอังกฤษสำหรับครูพลศึกษา
Section 01 ห้องเรียน IC302
   
1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3
Section 09 ห้องเรียน IC302
1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3
Section 07 ห้องเรียน IC302
         
อังคาร
1551202 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ 2 Section 01 ห้อง IC302
   
1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 Section 27 ห้อง IC302
1554606 ภาษาอังกฤษสำหรับครูพลศึกษา Section 02 ห้อง IC302
       
พุธ
                           
พฤหัสบดี
1552629 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1 Section 01 ห้อง IC302
   
4094201 ทฤษฎีจำนวน Section 02 ห้อง IC302
           
ศุกร์
1551616 ภาษาอังกฤษสำหรับงานโรงแรม 1 Section 01 ห้อง IC302
 
2544207 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย Section 01 ห้อง IC302
1553244 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน Section 02 ห้อง IC302
       
เสาร์
                           
อาทิตย์