ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่  1/2566  ห้อง IC302
08.30 - 09.30
09.30 - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 14.30
14.30 - 15.30
15.30 - 16.30
16.30 - 17.30
17.30 - 18.30
18.30 - 19.30
19.30 - 20.30
20.30 - 21.30
21.30 - 22.30
จันทร์
1573104 ภาษาจีนระดับกลาง
Section 01 ห้องเรียน IC302
 
1573603 หลักภาษาจีน
Section 01 ห้องเรียน IC302
             
อังคาร
1573604 การแปลภาษาจีน 2 Section 01 ห้อง IC302
 
1573704 ภาษาจีนธุรกิจ 1 Section 01 ห้อง IC302
             
พุธ
1572502 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน Section 02 ห้อง IC302
4172201 สรีรวิทยาการออกกำลังกายสำหรับครูพลศึกษา Section 02 ห้อง IC302
                     
พฤหัสบดี
1574702 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม Section 01 ห้อง IC302
   
1553241 การเรียนภาษาด้วยการแสดง Section 03 ห้อง IC302
         
ศุกร์
1552609 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ Section 01 ห้อง IC302
   
1553241 การเรียนภาษาด้วยการแสดง Section 01 ห้อง IC302
         
เสาร์
                           
อาทิตย์