ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่  1/2565  ห้อง IC302
08.30 - 09.30
09.30 - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 14.30
14.30 - 15.30
15.30 - 16.30
16.30 - 17.30
17.30 - 18.30
18.30 - 19.30
19.30 - 20.30
20.30 - 21.30
21.30 - 22.30
จันทร์
1572202 การฟังและการพูดภาษาจีน 3
Section 01 ห้องเรียน IC302
 
2533402 กระบวนการเสริมสร้างพลังชุมชน
Section 01 ห้องเรียน IC302
         
อังคาร
1551608 ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Section 02 ห้อง IC302
 
1574702 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม Section 01 ห้อง IC302
1553409 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อ Section 01 ห้อง IC302
       
พุธ
1573508 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน Section 01 ห้อง IC302
                     
พฤหัสบดี
 
1654901 สัมมนาการท่องเที่ยว Section 01 ห้อง IC302
1573104 ภาษาจีนระดับกลาง Section 01 ห้อง IC302
             
ศุกร์
1021207 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ Section 02 ห้อง IC302
                   
เสาร์
                           
อาทิตย์