ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่  1/2564  ห้อง IC302
08.30 - 09.30
09.30 - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 14.30
14.30 - 15.30
15.30 - 16.30
16.30 - 17.30
17.30 - 18.30
18.30 - 19.30
19.30 - 20.30
20.30 - 21.30
21.30 - 22.30
จันทร์
1553409 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อ
Section 01 ห้องเรียน IC302
   
1551608 ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Section 01 ห้องเรียน IC302
           
อังคาร
1021207 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ Section 01 ห้อง IC302
 
1021207 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ Section 03 ห้อง IC302
         
พุธ
1571108 ภาษาจีนระดับต้น 2 Section 01 ห้อง IC302
                     
พฤหัสบดี
3562201 การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่ Section 01 ห้อง IC302
                   
ศุกร์
1552603 ภาษาอังกฤษสำหรับงานโรงแรม 2 Section 01 ห้อง IC302
 
3561204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ Section 01 ห้อง IC302
1553351 การแปลระดับต้น Section 02 ห้อง IC302
1553351 การแปลระดับต้น Section 03 ห้อง IC302
       
เสาร์
                           
อาทิตย์