ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่  2/2562  ห้อง IC302
08.30 - 09.30
09.30 - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 14.30
14.30 - 15.30
15.30 - 16.30
16.30 - 17.30
17.30 - 18.30
18.30 - 19.30
19.30 - 20.30
20.30 - 21.30
21.30 - 22.30
จันทร์
1551212 การพูดสื่อสาร 2
Section 01 ห้องเรียน IC302
1552630 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
Section 01 ห้องเรียน IC302
 
1574801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางภาษาจีนธุรกิจ
Section 01 ห้องเรียน IC302
       
อังคาร
       
1573706 ภาษาจีนธุรกิจ 2 Section 01 ห้อง IC302
             
พุธ
1571108 ภาษาจีนระดับต้น 2 Section 03 ห้อง IC302
1571108 ภาษาจีนระดับต้น 2 Section 04 ห้อง IC302
                     
พฤหัสบดี
1551115 สัทศาสตร์และสัทวิทยา Section 02 ห้อง IC302
 
1574602 ล่ามทางธุรกิจ Section 01 ห้อง IC302
             
ศุกร์
1500106 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น Section 06 ห้อง IC302
 
1553201 การเขียนความเรียงและรายงาน Section 01 ห้อง IC302
             
เสาร์
                           
อาทิตย์