ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่  2/2563  ห้อง IC302
08.30 - 09.30
09.30 - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 14.30
14.30 - 15.30
15.30 - 16.30
16.30 - 17.30
17.30 - 18.30
18.30 - 19.30
19.30 - 20.30
20.30 - 21.30
21.30 - 22.30
จันทร์
0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Section 25 ห้องเรียน IC302
 
1551103 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
Section 01 ห้องเรียน IC302
           
อังคาร
1551102 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Section 01 ห้อง IC302
                     
พุธ
1552603 ภาษาอังกฤษสำหรับงานโรงแรม 2 Section 01 ห้อง IC302
                     
พฤหัสบดี
1551202 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ 2 Section 01 ห้อง IC302
 
1551616 ภาษาอังกฤษสำหรับงานโรงแรม 1 Section 01 ห้อง IC302
             
ศุกร์
       
1574101 ภาษาจีนระดับสูง Section 01 ห้อง IC302
             
เสาร์
                           
อาทิตย์