ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่  1/2562  ห้อง IC302
08.30 - 09.30
09.30 - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 14.30
14.30 - 15.30
15.30 - 16.30
16.30 - 17.30
17.30 - 18.30
18.30 - 19.30
19.30 - 20.30
20.30 - 21.30
21.30 - 22.30
จันทร์
1572103 ภาษาจีนระดับต้น 3
Section 01 ห้องเรียน IC302
1551102 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Section 01 ห้องเรียน IC302
             
อังคาร
1553351 การแปลระดับต้น Section 03 ห้อง IC302
 
1571301 การอ่านภาษาจีน 1 Section 01 ห้อง IC302
             
พุธ
                           
พฤหัสบดี
1552605 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด 1 Section 01 ห้อง IC302
 
1551232 การเขียนอนุเฉท Section 01 ห้อง IC302
1554806 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางภาษาอังกฤษธุรกิจ Section 01 ห้อง IC302
         
ศุกร์
       
1571107 ภาษาจีนระดับต้น 1 Section 02 ห้อง IC302
             
เสาร์
                           
อาทิตย์