ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่  2/2565  ห้อง IC301
08.30 - 09.30
09.30 - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 14.30
14.30 - 15.30
15.30 - 16.30
16.30 - 17.30
17.30 - 18.30
18.30 - 19.30
19.30 - 20.30
20.30 - 21.30
21.30 - 22.30
จันทร์
1552630 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
Section 02 ห้องเรียน IC301
 
1553201 การเขียนความเรียงและรายงาน
Section 01 ห้องเรียน IC301
             
อังคาร
1571103 ภาษาจีนเบื้องต้น Section 01 ห้อง IC301
 
1553203 การพูดในที่ชุมชน Section 01 ห้อง IC301
             
พุธ
1573604 การแปลภาษาจีน 2 Section 99 ห้อง IC301
                     
พฤหัสบดี
1554806 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางภาษาอังกฤษธุรกิจ Section 01 ห้อง IC301
   
1553203 การพูดในที่ชุมชน Section 03 ห้อง IC301
             
ศุกร์
1574602 ล่ามทางธุรกิจ Section 01 ห้อง IC301
 
1553204 ภาษาอังกฤษเพื่อการโน้มน้าวและการเจรจาต่อรอง Section 01 ห้อง IC301
             
เสาร์
                           
อาทิตย์