ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่  2/2564  ห้อง IC301
08.30 - 09.30
09.30 - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 14.30
14.30 - 15.30
15.30 - 16.30
16.30 - 17.30
17.30 - 18.30
18.30 - 19.30
19.30 - 20.30
20.30 - 21.30
21.30 - 22.30
จันทร์
1104901 การศึกษาอิสระระดับประถมศึกษา
Section 01 ห้องเรียน IC301
 
1553245 ไวยากรณ์ขั้นสูง
Section 02 ห้องเรียน IC301
1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3
Section 13 ห้องเรียน IC301
         
อังคาร
1552601 ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการ 1 Section 01 ห้อง IC301
 
1543107 ภาษาถิ่นไทย Section 03 ห้อง IC301
             
พุธ
1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 Section 04 ห้อง IC301
                       
พฤหัสบดี
3591105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป Section 02 ห้อง IC301
   
1024907 การศึกษาอิสระการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Section 01 ห้อง IC301
           
ศุกร์
1553244 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน Section 01 ห้อง IC301
   
1552605 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด 1 Section 01 ห้อง IC301
           
เสาร์
                           
อาทิตย์