ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่  1/2566  ห้อง IC301
08.30 - 09.30
09.30 - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 14.30
14.30 - 15.30
15.30 - 16.30
16.30 - 17.30
17.30 - 18.30
18.30 - 19.30
19.30 - 20.30
20.30 - 21.30
21.30 - 22.30
จันทร์
1571203 การฟังและการพูดภาษาจีนเบื้องต้น
Section 01 ห้องเรียน IC301
 
1571303 การอ่านและการเขียนภาษาจีนเบื้องต้น
Section 01 ห้องเรียน IC301
             
อังคาร
3593205 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจชุมชนในยุคดิจิทัล Section 01 ห้อง IC301
1553202 การนำเสนอด้วยวาจา Section 01 ห้อง IC301
             
พุธ
1572201 การฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสารอย่างมั่นใจ Section 01 ห้อง IC301
                     
พฤหัสบดี
1573901 การวิจัยทางภาษาจีนธุรกิจ Section 01 ห้อง IC301
 
3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ Section 01 ห้อง IC301
             
ศุกร์
1571103 ภาษาจีนเบื้องต้น Section 02 ห้อง IC301
                     
เสาร์
                           
อาทิตย์