ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่  1/2565  ห้อง IC301
08.30 - 09.30
09.30 - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 14.30
14.30 - 15.30
15.30 - 16.30
16.30 - 17.30
17.30 - 18.30
18.30 - 19.30
19.30 - 20.30
20.30 - 21.30
21.30 - 22.30
จันทร์
1571103 ภาษาจีนเบื้องต้น
Section 01 ห้องเรียน IC301
   
1571203 การฟังและการพูดภาษาจีนเบื้องต้น
Section 01 ห้องเรียน IC301
           
อังคาร
1571301 การอ่านภาษาจีน 1 Section 02 ห้อง IC301
   
1541701 การฟัง การดูและการพูดสำหรับครูภาษาไทย Section 01 ห้อง IC301
         
พุธ
3561204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ Section 02 ห้อง IC301
                     
พฤหัสบดี
2531301 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน Section 01 ห้อง IC301
 
1571303 การอ่านและการเขียนภาษาจีนเบื้องต้น Section 01 ห้อง IC301
             
ศุกร์
1573704 ภาษาจีนธุรกิจ 1 Section 01 ห้อง IC301
 
1573604 การแปลภาษาจีน 2 Section 01 ห้อง IC301
             
เสาร์
                           
อาทิตย์