ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่  1/2564  ห้อง IC301
08.30 - 09.30
09.30 - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 14.30
14.30 - 15.30
15.30 - 16.30
16.30 - 17.30
17.30 - 18.30
18.30 - 19.30
19.30 - 20.30
20.30 - 21.30
21.30 - 22.30
จันทร์
       
1553604 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน 1
Section 01 ห้องเรียน IC301
             
อังคาร
1551221 กลวิธีการอ่านอนุเฉท Section 02 ห้อง IC301
1551221 กลวิธีการอ่านอนุเฉท Section 04 ห้อง IC301
   
1573604 การแปลภาษาจีน 2 Section 01 ห้อง IC301
           
พุธ
1551201 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ 1 Section 01 ห้อง IC301
                     
พฤหัสบดี
1571107 ภาษาจีนระดับต้น 1 Section 02 ห้อง IC301
   
1553606 ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณา Section 01 ห้อง IC301
           
ศุกร์
1572402 การเขียนภาษาจีน 1 Section 01 ห้อง IC301
                     
เสาร์
                           
อาทิตย์