ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่  1/2562  ห้อง IC301
08.30 - 09.30
09.30 - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 14.30
14.30 - 15.30
15.30 - 16.30
16.30 - 17.30
17.30 - 18.30
18.30 - 19.30
19.30 - 20.30
20.30 - 21.30
21.30 - 22.30
จันทร์
1572202 การฟังและการพูดภาษาจีน 3
Section 01 ห้องเรียน IC301
1572103 ภาษาจีนระดับต้น 3
Section 02 ห้องเรียน IC301
1551221 กลวิธีการอ่านอนุเฉท
Section 02 ห้องเรียน IC301
       
อังคาร
1573603 หลักภาษาจีน Section 01 ห้อง IC301
1573603 หลักภาษาจีน Section 02 ห้อง IC301
 
1572402 การเขียนภาษาจีน 1 Section 01 ห้อง IC301
             
พุธ
                           
พฤหัสบดี
3500101 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข Section 01 ห้อง IC301
 
1571301 การอ่านภาษาจีน 1 Section 02 ห้อง IC301
             
ศุกร์
1553201 การเขียนเรียงความและรายงาน Section 01 ห้อง IC301
 
1573401 การเขียนภาษาจีนเบื้องต้น Section 01 ห้อง IC301
             
เสาร์
                           
อาทิตย์