ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่  2/2564  ห้อง IC300
08.30 - 09.30
09.30 - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 14.30
14.30 - 15.30
15.30 - 16.30
16.30 - 17.30
17.30 - 18.30
18.30 - 19.30
19.30 - 20.30
20.30 - 21.30
21.30 - 22.30
จันทร์
                           
อังคาร
1573602 การแปลภาษาจีน 1 Section 01 ห้อง IC300
                     
พุธ
1572403 การเขียนภาษาจีน 2 Section 01 ห้อง IC300
                     
พฤหัสบดี
1571501 สภาพทั่วไปของประเทศจีน Section 01 ห้อง IC300
 
1571302 การอ่านภาษาจีน 2 Section 01 ห้อง IC300
             
ศุกร์
1572104 ภาษาจีนระดับต้น 4 Section 01 ห้อง IC300
                     
เสาร์
                           
อาทิตย์