ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่  1/2564  ห้อง IC300
08.30 - 09.30
09.30 - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 14.30
14.30 - 15.30
15.30 - 16.30
16.30 - 17.30
17.30 - 18.30
18.30 - 19.30
19.30 - 20.30
20.30 - 21.30
21.30 - 22.30
จันทร์
1573104 ภาษาจีนระดับกลาง
Section 01 ห้องเรียน IC300
 
1573603 หลักภาษาจีน
Section 01 ห้องเรียน IC300
             
อังคาร
1571301 การอ่านภาษาจีน 1 Section 02 ห้อง IC300
 
1572103 ภาษาจีนระดับต้น 3 Section 01 ห้อง IC300
1572103 ภาษาจีนระดับต้น 3 Section 01 ห้อง IC300
1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ Section 99 ห้อง IC300
1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ Section 99 ห้อง IC300
           
พุธ
                           
พฤหัสบดี
1572202 การฟังและการพูดภาษาจีน 3 Section 01 ห้อง IC300
 
1571205 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 Section 01 ห้อง IC300
         
ศุกร์
1574702 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม Section 01 ห้อง IC300
 
1573704 ภาษาจีนธุรกิจ 1 Section 01 ห้อง IC300
             
เสาร์
                           
อาทิตย์