คำสั่งผู้สอน ภาคเรียนที่ 3/2561
คณะวิทยาลัยนานาชาติ
ชื่อ - สกุล วิชาที่สอน section วัน ห้อง
 อาจารย์ ดร. วรางคณา สุติน  1555101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา      
 อาจารย์ Howard Thomas White  1551201 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ 1  99