คำสั่งผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2561
คณะวิทยาลัยนานาชาติ
ชื่อ - สกุล วิชาที่สอน section วัน ห้อง
 อาจารย์ กุลรวี กลิ่นกลั่น  1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ  03 18 19 32 52  จ8-10  A204
   1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ  29 38 50  ฤ1-3  A204
   1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ  42 31 44  ฤ8-10  A204
   1554602 ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  01  อ6-9  IC304
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรพรรณ ทองมาก  1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ  04 10 13 22  อ1-3  A204
   1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ  05 21 25  อ5-7  A204
   1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ  14 15 16 17  พ1-3  A204
   1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ  30 37 39 51  ฤ5-7  A204
   1554807 สหกิจศึกษาทางภาษาอังกฤษธุรกิจ  01  ศ12  ออกฝึก56
   1554809 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาอังกฤษธุรกิจ  01  จ13  ออกฝึก57
 อาจารย์ ทิพภากานต์ ทองเชื้อเดช    01 01  พ1-3  IC304
   1571108 ภาษาจีนระดับต้น 2  03  ฤ5-7  IC304
   1571501 สภาพทั่วไปของประเทศจีน  01  จ1-3  IC305
   1572104 ภาษาจีนระดับต้น 4  03  ศ1-3  IC301
   1572403 การเขียนภาษาจีน 2  01  ศ5-7  IC301
   1572502 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน  01  ฤ1-3  IC302
   1573706 ภาษาจีนธุรกิจ  01  อ3-4  IC300
   1574101 ภาษาจีนระดับสูง  01  จ8-10  IC300
   1574702 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว  01  จ6-7  IC300
 อาจารย์ นูรลีซาวาตี อาแด  1571206 การฟังและการพูดภาษาจีน 2  02  พ1-4  IC301
   1571302 การอ่านภาษาจีน 2  03  ฤ6-8  IC305
   1573201 การฟังข่าว  03  ศ1-3  IC300
   1573402 การเขียนภาษาจีนธุรกิจ  01  อ1-2  IC300
   1573602 การแปลภาษาจีน 1  01  อ6-8  IC300
   1573705 ภาษาจีนสมัยปัจจุบัน  03  ฤ1-3  IC300
   1574704 ธุรกิจการท่องเที่ยว  01  ศ8-9  IC300
   1574803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาจีนธุรกิจ  01  อ13  ออกฝึก58
   1574803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาจีนธุรกิจ  02  ฤ13  ออกฝึก59
   1574804 สหกิจศึกษาทางภาษาจีนธุรกิจ  01  ศ13  ออกฝึก60
   1574804 สหกิจศึกษาทางภาษาจีนธุรกิจ  02  จ11  ออกฝึก61
 อาจารย์ ปพิชญา วงศ์หล้า  1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ  41 06 07 40 43 46 45  อ8-10  A204
   1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ  08 11 48  ศ5-7  A204
   1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  01  ศ8-10  IC302
   1553351 การแปลระดับต้น  04  ฤ5-7  IC301
 อาจารย์ ดร. วรางคณา สุติน  1500109 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ  01 02 07 09 10 11 15 20  ฤ5-7  A205
   1500109 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ  22 03 06 08 12  ฤ1-3  A205
   1500109 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ  13 14 17 18  ศ5-7  A205
   1500109 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ  16 19  ศ1-3  A205
   1555101 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา      
 อาจารย์ สงกรานต์ ถุงแก้ว  1500109 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ  21  พ1-3  P301
   1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  03 04  ศ5-7  IC305
   1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  06 07 02  ศ1-3  IC305
   1552603 ภาษาอังกฤษสำหรับงานโรงแรม 2  01  ฤ5-7  IC303
 อาจารย์ เสกสรร ทัพผดุง  1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ  01 20 23 24  จ1-3  A204
   1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ  02 26 27 28 33 34  จ5-7  A204
   1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ  09 12 47  ศ1-3  A204
   1551103 การออกเสียงภาษาอังกฤษ  01  อ5-7  IC302
   1552630 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว 2  99  ฤ1-3  ห้องสมุดIC
   1553607 ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการ 2  99  ฤ5-7  ห้องสมุดIC
 อาจารย์ Sara Cadei  1551202 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ 2  01  พ1-3  IC302
   1551616 ภาษาอังกฤษสำหรับงานโรงแรม 1  01  ศ1-3  IC302
   1552601 ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการ 1  01  ฤ1-3  IC303
   1552630 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว 2  01  จ1-3  IC301
   1553604 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน  01  ฤ1-3  IC301
   3562120 การจัดการโรงแรม  01  อ1-3  IC301
   3591105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป  05  อ5-7  IC303
   4000114 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  10  อ1-3  IC303
 อาจารย์ Howard Thomas White  1551202 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ 2  01  พ1-3  IC302
   1551616 ภาษาอังกฤษสำหรับงานโรงแรม 1  01  ศ1-3  IC302
   1552601 ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการ 1  01  ฤ1-3  IC303
   1552630 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว 2  01  จ1-3  IC301
   1553509 วัฒนธรรมของประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ  99  จ1-3  IC302
   1553604 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน  01  ฤ1-3  IC301
   3562120 การจัดการโรงแรม  01  อ1-3  IC301
   3591105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป  05  อ5-7  IC303
   4000114 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  10  อ1-3  IC303
 อาจารย์ Qiu Shumin  1572403 การเขียนภาษาจีน 2  01  ศ5-7  IC301
   1573706 ภาษาจีนธุรกิจ  01  อ3-4  IC300
   1574101 ภาษาจีนระดับสูง  01  จ8-10  IC300
 อาจารย์ Su Mei  1573201 การฟังข่าว  03  ศ1-3  IC300
   1573402 การเขียนภาษาจีนธุรกิจ  01  อ1-2  IC300
   1573705 ภาษาจีนสมัยปัจจุบัน  03  ฤ1-3  IC300
   1574704 ธุรกิจการท่องเที่ยว  01  ศ8-9  IC300