คำสั่งผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2563
คณะวิทยาลัยนานาชาติ
ชื่อ - สกุล วิชาที่สอน section วัน ห้อง
 อาจารย์ กุลรวี กลิ่นกลั่น  1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ  07 08 09 10  อ8-10  A204
   1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ  18 19  ฤ8-10  A204
   1554502 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม  02  ศ5-7  IC303
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรพรรณ ทองมาก  0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  01 05 10 14  ศ1-4  1144
   1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ  11 12 14  ฤ1-3  A204
   1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ  15 16 17  ฤ5-7  A204
   1551221 กลวิธีการอ่านอนุเฉท  03  จ1-3  IC301
 อาจารย์ ทิพภากานต์ ทองเชื้อเดช  1571107 ภาษาจีนระดับต้น 1  02  ฤ5-7  IC301
   1571301 การอ่านภาษาจีน 1  02  จ5-7  IC302
   1573603 หลักภาษาจีน  02  ศ1-3  IC305
   1573705 ภาษาจีนสมัยปัจจุบัน  01  อ5-7  IC305
 อาจารย์ นูรลีซาวาตี อาแด  1571205 การฟังและการพูดภาษาจีน 1  02  ศ6-9  IC301
   1572202 การฟังและการพูดภาษาจีน 3  01  ศ1-4  IC303
   1573104 ภาษาจีนระดับกลาง  01  ฤ1-3  IC303
   1573604 การแปลภาษาจีน 2  01  ศ5-7  IC300
 อาจารย์ ดร. วรางคณา สุติน  0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  06 07  ฤ1-4  1144
   0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  08 09  ศ6-9  1144
   1500109 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ  02 03 04 05  อ1-3  A204
   1500109 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ  06 07 08 09  ศ1-3  A204
   1551232 การเขียนอนุเฉท  01  ฤ5-7  IC302
 อาจารย์ สงกรานต์ ถุงแก้ว  0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  04 15  ฤ6-9  1144
   1500109 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ  10 11 12 13  ศ5-7  A204
   1500109 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ  14 15 16 17  จ5-7  A204
   1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ  01 02 04 06  อ5-7  A204
   1554903 การวิจัยเบื้องต้นทางภาษาอังกฤษธุรกิจ  01  จ1-3  IC302
 อาจารย์ เสกสรร อินชะนะ  0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  02 03  พ1-4  1144
   0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  11 12 18  จ6-9  1144
   0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  13  จ6-9  1145
   0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  16 17  จ1-4  1144
   0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  19  จ1-4  1145
   1551201 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ 1  01  อ1-3  IC301
   1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  01 02 03 06  ฤ8-10  A205
 อาจารย์ ดร. อาริตา สัมมารัตน์  1571501 สภาพทั่วไปของประเทศจีน  01  จ5-7  IC305
   1572103 ภาษาจีนระดับต้น 3  01  ฤ5-7  IC303
   1572402 การเขียนภาษาจีน 1  01  อ1-3  IC305
   1572502 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน  01  จ1-3  IC305
   1573403 การใช้คอมพิวเตอร์ภาษาจีน  01  อ1-3  IC300
   1573704 ภาษาจีนธุรกิจ 1  01  พ1-3  IC305
 อาจารย์ Howard Thomas White  1552605 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด 1  01  ศ1-3  IC302
   1552629 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1  01  ฤ1-3  IC301
   1553409 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อ  01  พ1-3  IC303
   1553604 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน 1  01  อ5-7  IC303
   1553606 ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณา  01  อ1-3  IC303