คำสั่งผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2562
คณะวิทยาลัยนานาชาติ
ชื่อ - สกุล วิชาที่สอน section วัน ห้อง
 อาจารย์ กุลรวี กลิ่นกลั่น  1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ  05 06 07 08  จ5-7  A802
   1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ  09 10 11 12 16  อ1-3  A205
   1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ  26 27 28 29 30  ศ1-3  A802
   1551201 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ 1  01  จ1-3  IC304
   1554502 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม  01 02  ฤ1-3  IC304
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรพรรณ ทองมาก  0000101 ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้  07  พ1-4  IC303
   1500109 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ  16 17 18  ฤ5-7  A904
   1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ  13 14 15 17 18  อ1-3  A802
   1551221 กลวิธีการอ่านอนุเฉท  02  จ8-10  IC301
   1552203 การอ่านเชิงวิเคราะห์  01  ศ5-7  IC304
 อาจารย์ ทิพภากานต์ ทองเชื้อเดช  1500113 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  01  อ5-7  IC303
   1571501 สภาพทั่วไปของประเทศจีน  01  จ1-3  IC305
   1572103 ภาษาจีนระดับต้น 3  02  จ5-7  IC301
   1573603 หลักภาษาจีน  03  ฤ1-3  IC300
   1573705 ภาษาจีนสมัยปัจจุบัน  01  อ1-3  ศ.ภาษาจีน
   1574801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางภาษาจีนธุรกิจ  01 02  จ8-9  IC300
   1574802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาจีนธุรกิจ  01 02  อ7-8  IC300
 อาจารย์ นูรลีซาวาตี อาแด  1571205 การฟังและการพูดภาษาจีน 1  01  ฤ6-9  IC305
   1572202 การฟังและการพูดภาษาจีน 3  01  จ1-4  IC301
   1573604 การแปลภาษาจีน 2  01  พ1-3  IC300
   1574804 สหกิจศึกษาทางภาษาจีนธุรกิจ  99  ศ11  IC300
 อาจารย์ ปพิชญา วงศ์หล้า  0000101 ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้  03  พ1-4  IC305
   1500109 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ  05 06 23 24  ศ5-7  FMS106
   1551102 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  01  จ5-7  IC302
   1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  06 02 03 05  ฤ1-3  A204
   1553201 การเขียนเรียงความและรายงาน  01  ศ1-3  IC301
 อาจารย์ ดร. วรางคณา สุติน  0000101 ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้  02  พ1-4  1029
   1500109 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ  01 10 11 12  ศ1-3  สิริราชภัฏ
   1500109 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ  03 04 07 08  ศ5-7  A205
   1551232 การเขียนอนุเฉท  01  ฤ5-7  IC302
   1554806 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางภาษาอังกฤษธุรกิจ  01  ฤ8-9  IC302
   1556601 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา      
   3561204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ  05  จ5-7  IC305
 อาจารย์ สงกรานต์ ถุงแก้ว  0000101 ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้  01  พ1-4  1023
   1500109 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ  02 09  ศ5-7  สิริราชภัฏ
   1500109 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ  13 14 15  ศ1-3  FMS106
   1500109 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ  19 20 21 22  ฤ5-7  A204
   1554903 การวิจัยเบื้องต้นทางภาษาอังกฤษธุรกิจ  01  อ5-7  IC305
 อาจารย์ เสกสรร อินชะนะ    26    
   1500109 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ  98  ส1-3  A201
   1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ  02 01  จ5-7  1024
   1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ  03 04  จ5-7  A205
   1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ  19 20 21 22 23 24 25  ศ1-3  A204
   1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  01 05 02  ศ8-10  A207
   1553509 วัฒนธรรมของประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ  01  อ1-3  IC305
   1554501 วัฒนธรรมไทยศึกษา  01  อ5-7  IC304
 อาจารย์ ดร. อาริตา สัมมารัตน์  1571107 ภาษาจีนระดับต้น 1  01  ศ1-4  IC304
   1571107 ภาษาจีนระดับต้น 1  02  ศ5-7  IC302
   1571301 การอ่านภาษาจีน 1  02  ฤ5-7  IC301
   1572402 การเขียนภาษาจีน 1  01  อ5-7  IC301
   1573104 ภาษาจีนระดับกลาง  01  จ1-3  IC300
   1573403 การใช้คอมพิวเตอร์ภาษาจีน  01  จ5-7  IC202
   1573704 ภาษาจีนธุรกิจ 1  01  อ1-3  IC303
 อาจารย์ Howard Thomas White  1551201 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ 1  01  จ1-3  IC304
   1551221 กลวิธีการอ่านอนุเฉท  02  จ8-10  IC301
   1551232 การเขียนอนุเฉท  01  ฤ5-7  IC302
   1552203 การอ่านเชิงวิเคราะห์  01  ศ5-7  IC304
   1553201 การเขียนเรียงความและรายงาน  01  ศ1-3  IC301
   1553509 วัฒนธรรมของประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ  01  อ1-3  IC305
   1554501 วัฒนธรรมไทยศึกษา  01  อ5-7  IC304
   1554502 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม  01 02  ฤ1-3  IC304
   3561204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ  05  จ5-7  IC305
 อาจารย์ Yang Xiaolei  1572402 การเขียนภาษาจีน 1  01  อ5-7  IC301
   1573403 การใช้คอมพิวเตอร์ภาษาจีน  01  จ5-7  IC202
   1573603 หลักภาษาจีน  03  ฤ1-3  IC300