คำสั่งผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2563
คณะวิทยาลัยนานาชาติ
ชื่อ - สกุล วิชาที่สอน section วัน ห้อง
 อาจารย์ กุลรวี กลิ่นกลั่น  1552630 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2  01  ฤ1-3  IC303
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรพรรณ ทองมาก  0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  09 13  อ6-9  IC304
   0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  18 20 21  ฤ1-4  A802
   1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ  02 03  จ1-3  A204
   1551102 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  01  อ1-3  IC302
 อาจารย์ ทิพภากานต์ ทองเชื้อเดช  1571107 ภาษาจีนระดับต้น 1  01  จ5-7  IC305
   1571108 ภาษาจีนระดับต้น 2  01  จ1-3  IC304
   1571302 การอ่านภาษาจีน 2  01  ศ1-3  IC305
   1572502 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน  01  อ5-7  IC305
   1573303 ศัพทศาสตร์ภาษาจีน  01  อ8-10  IC303
   1574803 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางภาษาจีนธุรกิจ  01  อ12  ออกฝึก39
   1574804 สหกิจศึกษาทางภาษาจีนธุรกิจ  01  อ12  ออกฝึก40
 อาจารย์ นูรลีซาวาตี อาแด  1572104 ภาษาจีนระดับต้น 4  01  ศ6-8  IC305
   1573602 การแปลภาษาจีน 1  01  พ1-3  IC305
   1574101 ภาษาจีนระดับสูง  01  อ1-3  IC300
   1574801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางภาษาจีนธุรกิจ  01  ฤ5-7  IC305
 อาจารย์ ดร. วรางคณา สุติน  0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  03 04 07 17 19  ฤ6-9  A802
   1500109 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ  01 02 03 04  จ5-7  A204
   1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  01  ฤ1-3  IC304
   1552601 ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการ 1  01  จ1-3  IC303
   1554806 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางภาษาอังกฤษธุรกิจ  01  พ1-2  IC303
   1557201 ภาษาอังกฤษสำหรับดุษฎีบัณฑิต 1      
 อาจารย์ สงกรานต์ ถุงแก้ว  0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  05 06 08 11 16  ศ1-4  A802
   1552603 ภาษาอังกฤษสำหรับงานโรงแรม 2  01  พ1-3  IC302
   1554807 สหกิจศึกษาทางภาษาอังกฤษธุรกิจ  01  จ12  ออกฝึก37
   1554809 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางภาษาอังกฤษธุรกิจ  01  จ12  ออกฝึก38
   1554902 การศึกษาเอกเทศทางภาษาอังกฤษธุรกิจ  01  ศ6-8  IC303
 อาจารย์ เสกสรร อินชะนะ  0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  10 12 14 15  อ1-4  A802
   1551103 การออกเสียงภาษาอังกฤษ  01  จ6-8  IC302
   1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  01 02  พ1-3  IC301
   1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  04  ฤ5-7  IC304
 อาจารย์ ดร. อาริตา สัมมารัตน์  1571205 การฟังและการพูดภาษาจีน 1  01  จ1-3  IC305
   1571206 การฟังและการพูดภาษาจีน 2  01  พ1-4  IC300
   1572403 การเขียนภาษาจีน 2  01  อ1-3  IC305
   1573706 ภาษาจีนธุรกิจ 2  01  จ5-7  IC301
   1574602 ล่ามทางธุรกิจ  01  ฤ1-3  IC305
 อาจารย์ Howard Thomas White  1551202 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ 2  01  ฤ1-3  IC302
   1551616 ภาษาอังกฤษสำหรับงานโรงแรม 1  01  ฤ5-7  IC302
   1553201 การเขียนความเรียงและรายงาน  01  ฤ5-7  IC303
   1553203 การพูดในที่ชุมชน  01  อ1-3  IC303
   1553204 ภาษาอังกฤษเพื่อการโน้มน้าวและการเจรจาต่อรอง  01  ศ1-3  IC303