คำสั่งผู้สอน ภาคเรียนที่ 3/2563
คณะวิทยาลัยนานาชาติ
ชื่อ - สกุล วิชาที่สอน section วัน ห้อง
 อาจารย์ ทิพภากานต์ ทองเชื้อเดช  1574101 ภาษาจีนระดับสูง  99  ศ1-3  IC300 IC300
 อาจารย์ ดร. วรางคณา สุติน  0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  99  อ1-4  IC301 IC301
   1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  99  พ1-3  Online Online
 อาจารย์ สงกรานต์ ถุงแก้ว  1500109 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ  99  จ5-7  Online Online
 อาจารย์ เสกสรร อินชะนะ  1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ  99  อ1-3  Online Online
   1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  99  ฤ1-3  Online Online