คำสั่งผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2566
คณะวิทยาลัยนานาชาติ
ชื่อ - สกุล วิชาที่สอน section วัน ห้อง
 อาจารย์ กุลรวี กลิ่นกลั่น  1553606 ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณา  01  พ1-3  IC304
 อาจารย์ ทิพภากานต์ ทองเชื้อเดช  1500113 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  99  อ8-10  IC300
   1571103 ภาษาจีนเบื้องต้น  01  ฤ1-3  IC303
   1571303 การอ่านและการเขียนภาษาจีนเบื้องต้น  01  จ5-7  IC301
   1573508 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน  01  พ1-3  IC303
 อาจารย์ นูรลีซาวาตี อาแด  1571203 การฟังและการพูดภาษาจีนเบื้องต้น  01  จ1-3  IC301
   1572201 การฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสารอย่างมั่นใจ  01  พ1-3  IC301
   1573604 การแปลภาษาจีน 2  01  อ1-3  IC302
 อาจารย์ ดร. พิทยา ยาโม้  1553604 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน 1  01  จ5-7  IC304
   1554902 การศึกษาเอกเทศทางภาษาอังกฤษธุรกิจ  01  อ6-8  IC304
 อาจารย์ ดร. วรางคณา สุติน  0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  09 10 11  อ1-4  IC303
   0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  12 13 14 15 16 17 21  อ6-9  A204
   1500109 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ  99  จ6-8  IC300
   1551205 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  01  จ1-3  IC300
   1552601 ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ  01  ฤ1-3  IC304
   1555101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา      
   1556101 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา      
   1557202 ภาษาอังกฤษสำหรับดุษฎีบัณฑิต 2      
 อาจารย์ วัชรี วงศ์ทะเนตร  0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  04 05  อ1-4  A307
   1021207 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ  01  ศ6-9  ED305
   1021207 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ  02  ศ1-4  ED305
   1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ  99  จ1-3  IC300
   1552223 การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์  01  อ8-10  A306
   1552223 การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์  02  อ5-7  A306
 อาจารย์ สงกรานต์ ถุงแก้ว  0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  06 07 08  อ1-4  A205
   1552609 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ  01  ศ1-3  IC302
   1573901 การวิจัยทางภาษาจีนธุรกิจ  01  ฤ1-3  IC301
 อาจารย์ เสกสรร อินชะนะ  0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  01  ท1-4  1142
   0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  02 03  อ1-4  A204
   0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  20 23  อ6-9  IC303
   1551105 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจเบื้องต้น  01  ศ5-7  IC300
   1551204 การฟังและออกเสียงภาษาอังกฤษ  01  ศ1-3  IC300
 อาจารย์ ดร. อาริตา สัมมารัตน์  1571103 ภาษาจีนเบื้องต้น  02  ศ1-3  IC301
   1572502 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน  02  พ1-3  IC302
   1573704 ภาษาจีนธุรกิจ 1  01  อ5-7  IC302
 อาจารย์ Howard Thomas White  1551603 การพูดภาษาอังกฤษสำหรับนักสื่อสาร  01  จ5-7  IC300
   1552608 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการใช้งาน  01  ฤ5-7  IC304
   1553202 การนำเสนอด้วยวาจา  01  อ5-7  IC301
   1553409 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อ  01  จ1-3  IC304
   1554502 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม  02  ศ1-3  IC305
 อาจารย์ Cui Yanyan  1572101 ภาษาจีนประยุกต์  01  อ1-3  EN103
   1573104 ภาษาจีนระดับกลาง  01  จ1-3  IC302
   1573603 หลักภาษาจีน  01  จ5-7  IC302
   1574702 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม  01  ฤ1-3  IC302