คำสั่งผู้สอน ภาคเรียนที่ 3/2564
คณะวิทยาลัยนานาชาติ
ชื่อ - สกุล วิชาที่สอน section วัน ห้อง
 อาจารย์ ดร. วรางคณา สุติน  1500109 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ  99    
 อาจารย์ เสกสรร อินชะนะ  1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ  99