คำสั่งผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2564
คณะวิทยาลัยนานาชาติ
ชื่อ - สกุล วิชาที่สอน section วัน ห้อง
 อาจารย์ กุลรวี กลิ่นกลั่น  1554502 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม  01  ฤ1-3  IC303
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรพรรณ ทองมาก  1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ  98  อ6-8  IC306
   1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ  99  อ6-8  IC300
   1551102 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  01  จ5-7  IC304
   1551221 กลวิธีการอ่านอนุเฉท  04 02  อ1-3  IC301
 อาจารย์ ทิพภากานต์ ทองเชื้อเดช  1571107 ภาษาจีนระดับต้น 1  02  ฤ1-3  IC301
   1571301 การอ่านภาษาจีน 1  02  อ1-3  IC300
   1571501 สภาพทั่วไปของประเทศจีน  01  พ1-3  IC303
   1572103 ภาษาจีนระดับต้น 3  01  อ5-7  IC300
   1573603 หลักภาษาจีน  01  จ5-7  IC300
   1574702 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม  01  ศ1-3  IC300
 อาจารย์ นูรลีซาวาตี อาแด  1571205 การฟังและการพูดภาษาจีน 1  01  ฤ6-9  IC300
   1572502 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน  01  พ1-3  IC306
   1573104 ภาษาจีนระดับกลาง  01  จ1-3  IC300
   1573604 การแปลภาษาจีน 2  01  อ6-8  IC301
   1574801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางภาษาจีนธุรกิจ  99  อ1-2  IC306
 อาจารย์ ดร. พิทยา ยาโม้  0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  06  อ6-9  GE1028
   0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  08 10  ศ1-4  GE1028
   1553604 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน 1  01  จ5-7  IC301
   1554903 การวิจัยเบื้องต้นทางภาษาอังกฤษธุรกิจ  01  ฤ5-7  IC303
 อาจารย์ ดร. วรางคณา สุติน  0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  12 13  ฤ1-4  GE1029
   0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  14 15  ฤ6-9  GE1024
   0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  19   ฤ6-9   GE1024
   1551232 การเขียนอนุเฉท  01  จ1-3  IC303
   1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  02  อ8-10  IC303
   1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  03 01  อ5-7  IC303
   1555101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา      
   1556601 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา      
   1557202 ภาษาอังกฤษสำหรับดุษฎีบัณฑิต 2      
 อาจารย์ วัชรี วงศ์ทะเนตร  0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  11  ฤ6-9  GE1029
   1021207 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ  01  อ1-4  IC302
   1021207 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ  02  ฤ1-4  EN101
   1021207 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ  03  อ6-9  IC302
   1023621 การจัดการเรียนรู้สำหรับครูภาษาอังกฤษ  01  จ6-9  A202
   1023621 การจัดการเรียนรู้สำหรับครูภาษาอังกฤษ  02  จ1-4  A404
   1553351 การแปลระดับต้น  02 03  ศ8-10  IC302
 อาจารย์ สงกรานต์ ถุงแก้ว  0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  05  อ1-4  GE1028
   0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  07  อ1-4  GE1029
   0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  09 16  ศ6-9  A204
   1552603 ภาษาอังกฤษสำหรับงานโรงแรม 2  01  ศ1-3  IC302
   1554903 การวิจัยเบื้องต้นทางภาษาอังกฤษธุรกิจ  01  ฤ5-7  IC303
 อาจารย์ เสกสรร อินชะนะ  0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  02  จ1-4  GE1028
   0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  03 18  พ1-4  GE1028
   0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  04  จ6-9  GE1028
   1500109 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ  02 03  ฤ6-8  นิเทศ
   1551103 การออกเสียงภาษาอังกฤษ  01  ศ5-7  IC303
 อาจารย์ ดร. อาริตา สัมมารัตน์  1571108 ภาษาจีนระดับต้น 2  01  พ1-3  IC302
   1572202 การฟังและการพูดภาษาจีน 3  01  ฤ1-4  IC300
   1572402 การเขียนภาษาจีน 1  01  ศ1-3  IC301
   1573704 ภาษาจีนธุรกิจ 1  01  ศ5-7  IC300
 อาจารย์ Howard Thomas White  1551201 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ 1  01  พ1-3  IC301
   1552629 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1  01  จ5-7  IC303
   1553202 การนำเสนอด้วยวาจา  01  อ1-3  IC303
   1553409 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อ  01  จ1-3  IC302
   1553606 ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณา  01  ฤ6-8  IC301