คำสั่งผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2565
คณะวิทยาลัยนานาชาติ
ชื่อ - สกุล วิชาที่สอน section วัน ห้อง
 อาจารย์ Mr. ดร. Xu Ruijuan  1571104 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน  01  พ1-3  IC304
 รองศาสตราจารย์ Yang Gang  1571501 สภาพทั่วไปของประเทศจีน  01  จ5-7  IC303
 อาจารย์ กุลรวี กลิ่นกลั่น  1552605 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด 1  01  ศ5-7  IC304
 อาจารย์ ทิพภากานต์ ทองเชื้อเดช  1571103 ภาษาจีนเบื้องต้น  01  อ1-3  IC301
   1571501 สภาพทั่วไปของประเทศจีน  01  จ5-7  IC303
   1573508 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน  01  พ1-3  IC302
   1573706 ภาษาจีนธุรกิจ 2  01  อ5-7  IC302
   1574801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางภาษาจีนธุรกิจ  01  จ1-2  IC300
 อาจารย์ นูรลีซาวาตี อาแด  1571204 การฟังและการพูดภาษาจีนในชีวิตประจำวัน  01  ศ1-3  IC305
   1571302 การอ่านภาษาจีน 2  02  จ1-3  IC303
   1573602 การแปลภาษาจีน 1  01  อ1-3  IC302
   1573604 การแปลภาษาจีน 2  99  พ1-3  IC301
 อาจารย์ ดร. พิทยา ยาโม้  0001102 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ  16 18  อ1-4  GE1034
   0001102 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ  31 33  อ6-9  GE1034
   1552630 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2  02  จ1-3  IC301
 อาจารย์ ดร. วรางคณา สุติน  0001102 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ  07 09  อ1-4  GE1038
   0001102 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ  69 70 71  อ6-9  A405
   0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  21 22 23 24 25 27  ฤ6-9  A205
   0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  38 41 49 50 56  จ1-4  A204
   1500109 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ  99  จ6-8  IC300
   1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ  99  พ1-3  IC306
   1552601 ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการ 1  01  ศ1-3  IC304
   1557201 ภาษาอังกฤษสำหรับดุษฎีบัณฑิต 1      
 อาจารย์ วัชรี วงศ์ทะเนตร  0001102 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ  03 04  อ1-4  GE1024
   1003804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3  14  พ3  หอประชุม71
   1003804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3  15  พ3  หอประชุม72
   1551202 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ 2  99  อ6-8  IC300
   1551612 การอ่านและการเขียนทางธุรกิจ  01  ฤ5-7  IC303
   1552301 การแปล  02  ฤ8-10  ED305
   1553244 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน  01  ฤ1-3  ED407
 อาจารย์ สงกรานต์ ถุงแก้ว  0001102 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ  05 26  อ1-4  GE1028
   0001102 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ  34 35  อ6-9  GE1036
   0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  17 39 40 43 44 46 47 48 54 55 57  ฤ1-4  A204
   0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  51 59 70 65 66 68 69  ฤ6-9  A204
   0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  60 64 67  ศ6-9  A204
   1552603 ภาษาอังกฤษสำหรับงานโรงแรม 2  99  จ5-7  IC300
   1554902 การศึกษาเอกเทศทางภาษาอังกฤษธุรกิจ  99  จ1-3  IC300
 อาจารย์ เสกสรร อินชะนะ  0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  01 02 06 07 08 09 10  อ1-4  A204
   0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  03 04 05 11 12 13  อ6-9  A204
   0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  26 42 52 53  จ6-9  A204
   0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  28 30 33 34 35 36 45  ศ1-4  A205
   0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  29 31 32 37  ศ6-9  A205
   1551103 การออกเสียงภาษาอังกฤษ  99  พ1-3  IC306
   1551106 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษธุรกิจระดับสูง  01  จ1-3  IC302
   1554806 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางภาษาอังกฤษธุรกิจ  01  ฤ1-2  IC301
   1554807 สหกิจศึกษาทางภาษาอังกฤษธุรกิจ  01  จ13  ออกฝึก37
   1554809 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางภาษาอังกฤษธุรกิจ  01  อ13  ออกฝึก38
 อาจารย์ ดร. อาริตา สัมมารัตน์  1571104 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน  01  พ1-3  IC304
   1574602 ล่ามทางธุรกิจ  01  ศ1-3  IC301
   1574803 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางภาษาจีนธุรกิจ  01  ฤ13  ออกฝึก39
   1574804 สหกิจศึกษาทางภาษาจีนธุรกิจ  01  ศ13  ออกฝึก40
 อาจารย์ Howard Thomas White  1551610 การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน  01  อ1-3  IC303
   1551611 การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจนานาชาติ  01  ศ1-3  IC302
   1551616 ภาษาอังกฤษสำหรับงานโรงแรม 1  99  พ1-3  IC300
   1553201 การเขียนความเรียงและรายงาน  01  จ5-7  IC301
   1553203 การพูดในที่ชุมชน  01  อ5-7  IC301
   1553203 การพูดในที่ชุมชน  03  ฤ5-7  IC301
 อาจารย์ Cui Yanyan  1571304 การอ่านและการเขียนภาษาจีนในชีวิตประจำวัน  01  อ1-3  IC304
   1572104 ภาษาจีนระดับต้น 4  01  พ1-3  IC303
   1572403 การเขียนภาษาจีน 2  01  ศ1-3  IC303
   1573705 ภาษาจีนสมัยปัจจุบัน  01  ฤ5-7  IC302
   1574101 ภาษาจีนระดับสูง  02  ศ5-7  IC302
 อาจารย์ Zou Xue  1574602 ล่ามทางธุรกิจ  01  ศ1-3  IC301