ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

 
- ประกาศเรื่อง นักศึกษาที่ผ่านรายวิชา 0000101 ภาษาอังกฤษพื้นฐานการเรียนรู้
- ประกาศเรื่อง นักศึกษาที่ต้องเรียนรายวิชา 0000101 ภาษาอังกฤษพื้นฐานการเรียนรู้
- ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม)
- ประกาศเรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม)
- ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม)
- ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ประเภทรับตรงโดยอิสระ
- ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ประเภทรับตรงหลักสูตรเทียบโอน
- ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 รอบ 3 รับตรงร่วมกันกับ ทปอ.
- ประกาศเรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 รอบ 3 ประเภทรับตรงร่วมกับ ทปอ.
- ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 รอบ 2 ประเภทโควตา
- ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
- ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ รอบ 2 ประเภทโควตา
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสมัครและการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเทียบโอน
- รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ รอบ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน
- การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 รอบ 2 ประเภทโควตา
- การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 ประเภทรับตรงหลักสูตรเทียบโอน
- ประกาศเพิ่มเติมข้อมูลรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรเทียบโอน
- ประกาศเปลี่ยนแปลงการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน
- ประกาศขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรเทียบโอน
- ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 รอบที 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน
- ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเทียบโอน
- ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562