คำสั่งมหาวิทยาลัย

09/

ปี พ.ศ. 2560
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 1-60

ปี พ.ศ. 2559
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 คำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน3-59คร้งที่1
2 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 3-59
3 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน2-59เปิดพิเศษ
4 คำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน2-59ครั้งที่3
5 คำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน2-59ครั้งที่2
6 คำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน2-59ครั้งที่1
7 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 2-59
8 คำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน1-59ครั้งที่4
9 คำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน1-59ครั้งที่3
10 คำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน1-59ครั้งที่2
11 คำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน1-59ครั้งที่1

ปี พ.ศ. 2531
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
<--ไม่พบข้อมูล-->