แบบฟอร์มต่างๆ

08/

ปี พ.ศ. 2560
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานของหลักสูตร (Key performance Indicators) สำหรับหลักสูตร PDF
2 สรุปการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานของหลักสูตร(Key Performance Indicators) สำหรับคณะ PDF
3 สรุปการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานของหลักสูตร(Key Performance Indicators) สำหรับคณะ WORD
4 รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานของหลักสูตร (Key performance Indicators) สำหรับหลักสูตร WORD
5 แบบฟอร์มรายงาน มคอ 3 และ มคอ 4 ปีการศึกษา 2560
6 แบบฟอร์ม มคอ.5 และ มคอ.6 ปี 2560

ปี พ.ศ. 2559
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงข้อมูลตารางเรียน
2 การขอเปิดรายวิชาใหม่ ปรับปรุงคำอธิบรายวิชา
3 แบบฟอร์ม สมอ.08 การแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร
4 ใบรายงานภาระงานของคณะ
5 แบบเสนอเพื่อแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
6 ใบรายงานภาระงานของคณาจารย์ รอบ 2
7 ใบรายงานภาระงานของคณาจารย์ รอบ 1
8 แบบรายงาน มคอ5 มคอ6
9 บันทึกข้อความส่งหลักสูตรไป สกอ
10 template มคอ. 2
11 แบบฟอร์มการนำเสนอการพัฒนาหลักสูตร
12 แบบฟอร์มแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
13 แบบบันทึกนำเสนอพิจารณาหลักสูตร
14 รายละเอียด มคอ.2
15 แบบเสนอขอปิดหลักสูตร
16 แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร
17 แบบรายงานผลการจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6

ปี พ.ศ. 2558
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 แบบเสนอขอพัฒนาหลักสูตรใหม่
2 แบบเสนอขอปิดหลักสูตรหรืองดรับนักศึกษา
3 แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร
4 แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน
5 แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน
6 ใบลงเวลาปฏิบัติงานนักศึกษาช่วยงาน(TA)
7 ใบสมัครนักศึกษาช่วยงาน(TA)
8 การขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนหลังจากมหาวิทยาลัยแจ้งผลให้นักศึกษาทราบแล้ว
9 แบบฟอร์มการขอรับรางวัลผลงานทางวิชาการ

ปี พ.ศ. 2557
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 คำร้องขอเทียบโอนรายวิชาจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ปี พ.ศ.
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
<--ไม่พบข้อมูล-->