ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

07/

ปี พ.ศ. 2553
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2553

ปี พ.ศ. 2552
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2552
2 ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

ปี พ.ศ. 2551
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2551 ฉบับที่ 3
2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2551 ฉบับที่ 2

ปี พ.ศ. 2550
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550

ปี พ.ศ. 2549
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือง แนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549
2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2549

ปี พ.ศ. 2548
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนรักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548

ปี พ.ศ. 2531
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
<--ไม่พบข้อมูล-->