ประกาศมหาวิทยาลัย

06/

ปี พ.ศ. 2561
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 ประกาศ เรื่อง ลำดับขั้นตอนและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2560

ปี พ.ศ. 2560
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดการส่งการประเมินผลการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
2 ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
3 ประกาศ เรื่องภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)
4 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
5 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะและวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560
6 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน รุ่นเข้าปีการศึกษา 2558
7 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินบริหารหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
8 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปรับเปลี่ยนคาบเรียนเป็นหน่วยชั่วโมง
9 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ใหม่ พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 2)

ปี พ.ศ. 2559
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 แก้ไขครั้งที่ 1
2 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
3 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะและวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559
4 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการบริหารหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559
5 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ให้นักศึกษาชั้นปีที่1ปีการศึกษา2559ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษเข้าเรียนรายวิชาเสริมภาษาอังกฤษในวันเสาร์
6 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
7 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ใหม่ พ.ศ. 2559
8 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์ที่ขอลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
9 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2559
10 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เรื่อง แนวปฏิบัติการรายงานภาระงานและเสนอขอเบิกค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน พ.ศ. 2559
11 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2559
12 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การกำหนดมาตรฐายภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559
13 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร พ.ศ. 2558 แก้ไขครั้งที่ 2
14 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดวันการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
15 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การขอเปิดเรียนรายวิชากรณีพิเศษ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
16 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องลำดับขั้นตอนและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2559
17 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร พ.ศ. 2558 แก้ไขครั้งที่ 1
18 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2559
19 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร พ.ศ. 2558

ปี พ.ศ. 2558
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร
2 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรฐานคุณภาพการเรียนการสอนด้านอาจารย์ผผู้สอน พ.ศ. 2558
3 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
4 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินการจัดการศึกษา พ.ศ. 2558
5 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดภาระงานภาคเรียนฤดูร้อนของคณาจารย์ประจำ
6 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับเงินค่าธรรมเนียมการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมและเข้าสู่สังคมใหม่ สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ชั้นปีที่ 1
7 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะและวิทยาลัย พ.ศ. 2558
8 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการได้มาซึ่งประธานหลักสูตรและการเสนอแต่งตั้ง
9 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ปฏิทินการบริหารหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558
10 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แผนการปรับปรุงหลักสูตร ที่เปิดสอนครบรอบตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรในปีการศึกษา 2558-2560
11 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวทางการพิจารณาผลการดำเนินงานของหลักสูตร
12 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับเงินค่าธรรมเนียมการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมและเข้าสู่สังคมใหม่ ปีการศึกษา 2558

ปี พ.ศ. 2557
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติและการเปิดสอนรายวิชากรณีพิเศษและการเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 3
2 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดภาคการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ รุ่นเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2557
3 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับเงินค่าธรรมเนียมการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมและเข้าสู่สังคมใหม่ ปีการศึกษา 2557
4 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติและการเปิดสอนรายวิชากรณีพิเศษและการเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 3
5 ประกาศฯ เรื่อง อัตรารางวัลผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
6 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2557
7 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนนที่ 3 ปีการศึกษา 2556
8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุรดิตถ์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเสริมภาษาอังกฤษ
9 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การจัดกลุ่มเรียนและห้องเรียนรายวิชาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาของผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรืออนุปริญญากับหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรปับปรุง พ.ศ. 2557
11 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 กับรายวิชาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
12 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ข้อกำหนดการเลือกรายวิชาและการจัดแผนการเรียนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
13 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
14 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ปฏิทินการบริหารหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557

ปี พ.ศ. 2556
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชาของนักศึกษา
2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฏิบัติและกำกับ ติดตามการส่งผลการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา
3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องปฏิทินการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2556

ปี พ.ศ. 2555
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 ประกาศฯ เรื่องลำดับขั้นตอนและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน พ.ศ. 2555
2 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องปฏิทินการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555

ปี พ.ศ. 2554
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การกำหนดลำดับขั้นตอนในการบริหารหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2554-2555
2 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดลำดับขั้นตอนในการบริหารหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2554-2555
3 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินงานการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องปฏิทินการจัดการสอน ประจำปีการศึกษา 2554

ปี พ.ศ. 2553
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. กับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ๔ ปี (เพิ่มเติม)
2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การจัดการศึกษาฤดูร้อนของนักศึกษาภาคปกติ
3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการขอเปิดรายวิชาใหม่ และขอปรับปรุงรายวิชาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ระบบรหัสรายวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการกำหนดจำนวนหน่วยกิตรายวิชา หลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
7 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การบริหารภาควิชา
8 หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องขอแก้ไขร่าง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขา ครุยวิทยะฐานะ เข็มวิทยะฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
9 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรือง ภาพถ่ายชุดครุยบัณฑิต สำหรับการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา

ปี พ.ศ. 2552
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2552 (เพิ่มเติม)
2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการพิจารณายกเว้นการเรียนรายวิชาจากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.)
3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องมาตรการกำกับการส่งผลการเรียน
4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องการบริหารส่วนงานในคณะ/วิทยาลัย
5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาซึ่งหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2552
6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2552

ปี พ.ศ. 2550
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรือง มาตรการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ปี พ.ศ. 2548
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2548
2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการขอเปิดรายวิชาใหม่ และขอปรับปรุงรายวิชาหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ปี พ.ศ. 2545
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 ประกาศสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับบุคคลภายนอกลงทะเบียนเรียนร่วมและการรับจ่ายเงินค่าลงทะเบียนเรียนร่วม

ปี พ.ศ. 2531
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินการจัดการศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม)

ปี พ.ศ.
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
<--ไม่พบข้อมูล-->