พระราชกฤษฎีการ

05/

ปี พ.ศ. 2553
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2553
2 ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ปี พ.ศ. 2531
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
<--ไม่พบข้อมูล-->