หนังสือเวียน

03/

ปี พ.ศ. 2560
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2560
2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่

ปี พ.ศ. 2559
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา
2 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

ปี พ.ศ. 2558
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง การกำหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)

ปี พ.ศ. 2553
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 บันทึกข้อความ สกอ. เรื่อง ระยะเวลาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของสภาการพยาบาล
2 หนังสือจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง แจ้งมติยกเลิกการให้การรับรองประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ
3 หนังสือ สกอ. เรื่องขอ สอบถามรายละเอียดอาจารย์ประจำหลักสูตร
4 บันทึกข้อความ สกอ. เรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา

ปี พ.ศ.
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
<--ไม่พบข้อมูล-->