ระเบียบ/ข้อบังคับ

02/

ปี พ.ศ. 2559
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2559

ปี พ.ศ. 2558
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การบริหารจัดการในคณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558

ปี พ.ศ. 2552
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 ประกาศ สกอ. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วยการจัดตั้งภาควิชาในคณะ พ.ศ. 2552
3 ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วย การรับ-จ่ายเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ.2552

ปี พ.ศ. 2550
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 บันทึกข้อความจาก สกอ. เรื่อง การกำหนดชื่อปริญญาวิชาชีพ หรือกึ่งวิชาชีพ (เพิ่มเติม)

ปี พ.ศ. 2549
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วยการเทียบโอนรายวิชาจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
2 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วย การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนรายวิชาจากการศึกษาในระบบระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549

ปี พ.ศ. 2548
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
2 หนังสือจาก สกอ. เรื่องการกำหนดจำนนอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
3 ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วย การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกา พ.ศ. 2548

ปี พ.ศ. 2543
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2543

ปี พ.ศ.
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
<--ไม่พบข้อมูล-->