งานหลักสูตร

01/

ปี พ.ศ. 2560
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 หลักสูตรที่เปิดสอนและได้รับความเห็นชอบจาก กคศ.
2 หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559
3 ก พ รับรองหลักสูตรศึกษาทั่วไป พ.ศ.2557
4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
5 ก พ รับรองหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
6 ก พ รับรองหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
7 ก พ รับรองหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต
8 ก พ รับรองหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
9 สมอ 08 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 2558 ถึง 2559

ปี พ.ศ. 2559
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 แบบรายงาน มคอ3 และ มคอ4
2 แบบรายงาน มคอ.3 มคอ.4 ปี 2559
3 หลักสูตร TQF ที่เปิดสอน 2554 -2558 วันอนุมัติ และปีการศึกษาที่เริ่มเรียน
4 ประกาศ มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการเรียนสอน
5 ก.ค.ศ.รับรอง 2555-2558.4
6 ก.ค.ศ.รับรอง 2555-2558.3
7 ก.ค.ศ.รับรอง 2555-2558.2
8 ก.ค.ศ.รับรอง 2555-2558.1
9 ก.ค.ศ.รับรอง 2548-2554.3
10 ก.ค.ศ.รับรอง 2554-2558 .2
11 ก.ค.ศ.รับรอง 2548-2554.1
12 ก.พ.รับรองหลักสูตร มรอ. 2
13 ก.พ.รับรองหลักสูตร มรอ. 1
14 กคศ.รับรองหลักสูตร 2548
15 คำอธิบายรายวิชา เล่มที่ 2 หลักสูตร 2553 - 2558
16 คำอธิบายรายวิชา เล่มที่ 1 หลักสูตร 2553 - 2558
17 แบบรายงานการตรวจสอบความถูกต้องระดับคณะ ในการตรวจ มคอ.2
18 แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา
19 แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่
20 สมอ08 แก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร

ปี พ.ศ. 2557
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 เอกสารรหัสและคำอธิบายรายวิชา
2 มคอ2

ปี พ.ศ. 2552
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน 8 คุณวุฒิ(อัตราเงินเดือน)
2 มาตรฐานการและแนวทางการนำเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ปี พ.ศ. 2531
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
<--ไม่พบข้อมูล-->