ปี พ.ศ. 2561
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 แผนการเรียนนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2560
2 แผนการเรียนนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2559
3 แผนการเรียนนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2558
4 แผนการเรียนนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2557
5 แผนการเรียนนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2556
6 แผนการเรียนนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2554
7 ก พ รับรองหลักสูตรสภาสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
8 ประกาศ เรื่อง ลำดับขั้นตอนและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2560

ปี พ.ศ. 2560
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2560 รายวิชาเปิดพิเศษ
2 คำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน 1-60 คร้งที่ 2
3 คำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน1-60 ครั้งที่ 1
4 รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานของหลักสูตร (Key performance Indicators) สำหรับหลักสูตร PDF
5 สรุปการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานของหลักสูตร(Key Performance Indicators) สำหรับคณะ PDF
6 สรุปการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานของหลักสูตร(Key Performance Indicators) สำหรับคณะ WORD
7 รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานของหลักสูตร (Key performance Indicators) สำหรับหลักสูตร WORD
8 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดการส่งการประเมินผลการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
9 ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
10 ประกาศ เรื่องภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)
11 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2560
12 แบบฟอร์มรายงาน มคอ 3 และ มคอ 4 ปีการศึกษา 2560
13 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
14 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะและวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560
15 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน รุ่นเข้าปีการศึกษา 2558
16 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 1-60
17 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินบริหารหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
18 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่
19 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปรับเปลี่ยนคาบเรียนเป็นหน่วยชั่วโมง
20 หลักสูตรที่เปิดสอนและได้รับความเห็นชอบจาก กคศ.
21 หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559
22 ก พ รับรองหลักสูตรศึกษาทั่วไป พ.ศ.2557
23 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
24 ก พ รับรองหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
25 ก พ รับรองหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
26 ก พ รับรองหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต
27 ก พ รับรองหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
28 สมอ 08 แก้ไขคำอธิบายรายวิชา 2558 ถึง 2559
29 แบบฟอร์ม มคอ.5 และ มคอ.6 ปี 2560
30 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ใหม่ พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 2)

ปี พ.ศ. 2559
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 คำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน3-59คร้้งที่1
2 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 3-59
3 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน2-59เปิดพิเศษ
4 คำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน2-59ครั้งที่3
5 คำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน2-59ครั้งที่2
6 คำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน2-59ครั้งที่1
7 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 2-59
8 คำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน1-59ครั้งที่4
9 คำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน1-59ครั้งที่3
10 คำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน1-59ครั้งที่2
11 คำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน1-59ครั้งที่1
12 แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงข้อมูลตารางเรียน
13 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 แก้ไขครั้งที่ 1
14 การขอเปิดรายวิชาใหม่ ปรับปรุงคำอธิบรายวิชา
15 แบบรายงาน มคอ3 และ มคอ4
16 แบบฟอร์ม สมอ.08 การแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร
17 แบบรายงาน มคอ.3 มคอ.4 ปี 2559
18 หลักสูตร TQF ที่เปิดสอน 2554 -2558 วันอนุมัติ และปีการศึกษาที่เริ่มเรียน
19 ประกาศ มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการเรียนสอน
20 ก.ค.ศ.รับรอง 2555-2558.4
21 ก.ค.ศ.รับรอง 2555-2558.3
22 ก.ค.ศ.รับรอง 2555-2558.2
23 ก.ค.ศ.รับรอง 2555-2558.1
24 ก.ค.ศ.รับรอง 2548-2554.3
25 ก.ค.ศ.รับรอง 2554-2558 .2
26 ก.ค.ศ.รับรอง 2548-2554.1
27 ก.พ.รับรองหลักสูตร มรอ. 2
28 ก.พ.รับรองหลักสูตร มรอ. 1
29 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
30 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะและวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559
31 ใบรายงานภาระงานของคณะ
32 กคศ.รับรองหลักสูตร 2548
33 คำอธิบายรายวิชา เล่มที่ 2 หลักสูตร 2553 - 2558
34 คำอธิบายรายวิชา เล่มที่ 1 หลักสูตร 2553 - 2558
35 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการบริหารหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559
36 แบบรายงานการตรวจสอบความถูกต้องระดับคณะ ในการตรวจ มคอ.2
37 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ให้นักศึกษาชั้นปีที่1ปีการศึกษา2559ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษเข้าเรียนรายวิชาเสริมภาษาอังกฤษในวันเสาร์
38 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
39 แบบเสนอเพื่อแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
40 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ใหม่ พ.ศ. 2559
41 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์ที่ขอลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
42 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2559
43 ใบรายงานภาระงานของคณาจารย์ รอบ 2
44 ใบรายงานภาระงานของคณาจารย์ รอบ 1
45 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เรื่อง แนวปฏิบัติการรายงานภาระงานและเสนอขอเบิกค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน พ.ศ. 2559
46 แบบรายงาน มคอ5 มคอ6
47 แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา
48 แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่
49 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2559
50 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การกำหนดมาตรฐายภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559
51 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร พ.ศ. 2558 แก้ไขครั้งที่ 2
52 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดวันการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
53 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การขอเปิดเรียนรายวิชากรณีพิเศษ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
54 บันทึกข้อความส่งหลักสูตรไป สกอ
55 สมอ08 แก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร
56 template มคอ. 2
57 แบบฟอร์มการนำเสนอการพัฒนาหลักสูตร
58 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องลำดับขั้นตอนและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2559
59 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร พ.ศ. 2558 แก้ไขครั้งที่ 1
60 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559
61 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2559
62 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา
63 แบบฟอร์มแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
64 แบบบันทึกนำเสนอพิจารณาหลักสูตร
65 รายละเอียด มคอ.2
66 แบบเสนอขอปิดหลักสูตร
67 แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร
68 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2559
69 แบบรายงานผลการจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6
70 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร พ.ศ. 2558
71 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

ปี พ.ศ. 2558
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร
2 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรฐานคุณภาพการเรียนการสอนด้านอาจารย์ผผู้สอน พ.ศ. 2558
3 แบบเสนอขอพัฒนาหลักสูตรใหม่
4 แบบเสนอขอปิดหลักสูตรหรืองดรับนักศึกษา
5 แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร
6 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
7 แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน
8 แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน
9 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินการจัดการศึกษา พ.ศ. 2558
10 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดภาระงานภาคเรียนฤดูร้อนของคณาจารย์ประจำ
11 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับเงินค่าธรรมเนียมการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมและเข้าสู่สังคมใหม่ สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ชั้นปีที่ 1
12 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง การกำหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
13 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การบริหารจัดการในคณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558
14 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะและวิทยาลัย พ.ศ. 2558
15 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการได้มาซึ่งประธานหลักสูตรและการเสนอแต่งตั้ง
16 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ปฏิทินการบริหารหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558
17 ใบลงเวลาปฏิบัติงานนักศึกษาช่วยงาน(TA)
18 ใบสมัครนักศึกษาช่วยงาน(TA)
19 การขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนหลังจากมหาวิทยาลัยแจ้งผลให้นักศึกษาทราบแล้ว
20 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แผนการปรับปรุงหลักสูตร ที่เปิดสอนครบรอบตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรในปีการศึกษา 2558-2560
21 แบบฟอร์มการขอรับรางวัลผลงานทางวิชาการ
22 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวทางการพิจารณาผลการดำเนินงานของหลักสูตร
23 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับเงินค่าธรรมเนียมการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมและเข้าสู่สังคมใหม่ ปีการศึกษา 2558

ปี พ.ศ. 2557
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติและการเปิดสอนรายวิชากรณีพิเศษและการเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 3
2 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดภาคการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ รุ่นเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2557
3 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับเงินค่าธรรมเนียมการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมและเข้าสู่สังคมใหม่ ปีการศึกษา 2557
4 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติและการเปิดสอนรายวิชากรณีพิเศษและการเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 3
5 คำร้องขอเทียบโอนรายวิชาจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
6 ประกาศฯ เรื่อง อัตรารางวัลผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
7 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2557
8 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนนที่ 3 ปีการศึกษา 2556
9 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุรดิตถ์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเสริมภาษาอังกฤษ
10 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การจัดกลุ่มเรียนและห้องเรียนรายวิชาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
11 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาของผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรืออนุปริญญากับหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรปับปรุง พ.ศ. 2557
12 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 กับรายวิชาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
13 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ข้อกำหนดการเลือกรายวิชาและการจัดแผนการเรียนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
14 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
15 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ปฏิทินการบริหารหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
16 เอกสารรหัสและคำอธิบายรายวิชา
17 มคอ2

ปี พ.ศ. 2556
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชาของนักศึกษา
2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฏิบัติและกำกับ ติดตามการส่งผลการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา
3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องปฏิทินการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2556

ปี พ.ศ. 2555
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 ประกาศฯ เรื่องลำดับขั้นตอนและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน พ.ศ. 2555
2 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องปฏิทินการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555

ปี พ.ศ. 2554
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การกำหนดลำดับขั้นตอนในการบริหารหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2554-2555
2 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดลำดับขั้นตอนในการบริหารหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2554-2555
3 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินงานการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องปฏิทินการจัดการสอน ประจำปีการศึกษา 2554

ปี พ.ศ. 2553
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2553
2 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. กับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ๔ ปี (เพิ่มเติม)
3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การจัดการศึกษาฤดูร้อนของนักศึกษาภาคปกติ
4 บันทึกข้อความ สกอ. เรื่อง ระยะเวลาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของสภาการพยาบาล
5 หนังสือจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง แจ้งมติยกเลิกการให้การรับรองประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ
6 หนังสือ สกอ. เรื่องขอ สอบถามรายละเอียดอาจารย์ประจำหลักสูตร
7 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการขอเปิดรายวิชาใหม่ และขอปรับปรุงรายวิชาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ระบบรหัสรายวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
9 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการกำหนดจำนวนหน่วยกิตรายวิชา หลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
10 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
11 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การบริหารภาควิชา
12 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2553
13 ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
14 หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องขอแก้ไขร่าง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขา ครุยวิทยะฐานะ เข็มวิทยะฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
15 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรือง ภาพถ่ายชุดครุยบัณฑิต สำหรับการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา
16 บันทึกข้อความ สกอ. เรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา

ปี พ.ศ. 2552
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน 8 คุณวุฒิ(อัตราเงินเดือน)
2 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2552 (เพิ่มเติม)
3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2552
4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการพิจารณายกเว้นการเรียนรายวิชาจากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.)
5 ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
6 ประกาศ สกอ. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
7 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วยการจัดตั้งภาควิชาในคณะ พ.ศ. 2552
9 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องมาตรการกำกับการส่งผลการเรียน
10 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องการบริหารส่วนงานในคณะ/วิทยาลัย
11 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาซึ่งหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2552
12 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2552
13 ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วย การรับ-จ่ายเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ.2552
14 มาตรฐานการและแนวทางการนำเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ปี พ.ศ. 2551
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2551 ฉบับที่ 3
2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2551 ฉบับที่ 2

ปี พ.ศ. 2550
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550
2 บันทึกข้อความจาก สกอ. เรื่อง การกำหนดชื่อปริญญาวิชาชีพ หรือกึ่งวิชาชีพ (เพิ่มเติม)
3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรือง มาตรการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ปี พ.ศ. 2549
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วยการเทียบโอนรายวิชาจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
2 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วย การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนรายวิชาจากการศึกษาในระบบระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือง แนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549
4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2549

ปี พ.ศ. 2548
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2548
2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการขอเปิดรายวิชาใหม่ และขอปรับปรุงรายวิชาหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
4 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนรักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
5 หนังสือจาก สกอ. เรื่องการกำหนดจำนนอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
6 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
7 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
8 ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วย การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกา พ.ศ. 2548

ปี พ.ศ. 2545
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 ประกาศสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับบุคคลภายนอกลงทะเบียนเรียนร่วมและการรับจ่ายเงินค่าลงทะเบียนเรียนร่วม

ปี พ.ศ. 2543
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2543

ปี พ.ศ. 2531
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินการจัดการศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม)

ปี พ.ศ.
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 คำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน 1-60 คร้งที่ 3

ปี พ.ศ.
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 คำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอน 1-60 คร้งที่ 3