งานทะเบียนและวัดผล

 

  นางสาวปิยธิดา ถมยา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 
  นางกฤติยา ต๊ะประจำ
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและวัดผล
 
  นางปิยาพร โพธิ์ศรี
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 
  นางสุนารี แก้วม่วง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร