งานทะเบียนและวัดผล

 

     - จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ 2559
     - จำนวนนักศึกษาปีการศึกษา 2559
     - จำนวนนักศึกษาออกระหว่างปีการศึกษา 2558
     - จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ปี 2558
     - จำนวนนักศึกษาปีการศึกษา2558
     - จำนวนนักศึกษาออกระหว่างปีการศึกษา2557
     - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา2557
     - จำนวนนักศึกษาปีการศึกษา2557
     - จำนวนนักศึกษาออกระหว่างปีการศึกษา2556
     - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา2556
     - สรุปจำนวนนักศึกษาปีการศึกษา2557
     - สรุปจำนวนนักศึกษาออกระหว่างปีการศึกษา2556
     - สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา2556
     - จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2556
     - สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2555
     - ออกระหว่างปีการศึกษา 2555
     - จำนวนบัณฑิตสำเร็จการศึกษา 2555-2556 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2557
     - จำนวนนักศึกษา2556จำแนกตามคณะ
     - ออกระหว่างปีการศึกษา2555จำแนกตามคณะ