คณะ/สาขา

กู้ยืม

ค่าธรรมเนียมนักศึกษาใหม่

เทอม 1

เทอม 2

ตลอดหลักสูตร

สาขาวิชาการศึกษา
  ครุศาสตรบัณฑิตทุกสาขา


กรอ./กยศ.


1,600


7,500


7,500


75,000

สาขาวิชาเทคโนโลยี
  เทคโนโลยีบัณฑิตทุกสาขาวิชา


กรอ./กยศ.


1,600


8,000


8,000


64,000

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา


กรอ./กยศ.


1,600


12,000


12,000


96,000

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
  วิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา


กรอ./กยศ.


1,600


8,000


8,000


64,000

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

กรอ./กยศ.

1,600

7,500

7,500

60,000

สาขาวิชานิติศาสตร์

กรอ./กยศ.

1,600

7,500

7,500

60,000

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

กรอ./กยศ.

1,600

7,500

7,500

60,000

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

กรอ./กยศ.

1,600

8,000

8,000

64,000

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
  บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาอื่นๆ


กรอ./กยศ.
กรอ./กยศ.
กรอ./กยศ.


1,600
1,600
1,600


8,000
12,000
7,500


8,000
12,000
7,500


64,000
96,000
60,000

สาขาวิชาบัญชี

กรอ./กยศ.

1,600

8,000

8,000

64,000

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

กรอ./กยศ.

1,600

7,500

7,500

60,000

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
  ศิลปบัณฑิตทุกสาขา


กรอ./กยศ.


1,600


7,500


7,500


60,000

สาขาวิชาศิลปศาสตร์
  ดนตรีไทย/สากล
  ภาษาต่างประเทศ
  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ)
  ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาอื่นๆ


กรอ./กยศ.
กรอ./กยศ.
กรอ./กยศ.
กรอ./กยศ.
กรอ./กยศ.


1,600
1,600
1,600
1,600
1,600


8,000
8,000
8,000
12,000
7,500


8,000
8,000
8,000
12,000
7,500


64,000
64,000
64,000
96,000
60,000