# ชื่อเรื่อง
1
ภาพกิจกรรมงานวิจัยด้านการสำรวจและภูมิสารสนเทศ
2
แบบจำลอง 3 มิติ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จากการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV) สำหรับการผลิตแผนที่รายละเอียดสูง
3
การจัดทำแบบจำลองภูมิประเทศ 3 มิติ อ.ลับแล