# ชื่อเรื่อง
1
สักการะพระยาพิชัย ไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์ 2560