# ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
1 นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า ปีการศึกษา2/2560 อ่านต่อ
2 หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้าศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ
3 หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้าร่วมกิจกรรม big cleaning day คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ่านต่อ
4 วันเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ไทยแลนด์ 4.0 อ่านต่อ
5 ร่วมแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า อ่านต่อ
6 หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้าร่วมกับบริษัท IRCT จัดอบรมเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าให้นักศึกษาและอาจารย์ ณ ห้องประชุมกรพิทักษ์ อ่านต่อ
7 การบริการวิชาการและทำนุบำรุงศาสนา อ่านต่อ
8 ตรวจสอบสภาพอาคารหอพักบุคลากร ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ อ่านต่อ
9 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องกวนทุเรียนแบบผสมผสานเพื่อมาตรฐานการผลิตทุเรียน อ่านต่อ
10 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3/2559 อ่านต่อ