# ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
1 Survey Camp 2018 #อย่างมันส์ อ่านต่อ
2 มาเรียนกันเถอะ... หลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศตรวจรับ RTK เพื่อใช้สอนในงานสำรวจและแผนที่ อ่านต่อ
3 การสอบปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ อ่านต่อ
4 กิจกรรมงานบายเนียร์สาขาเทคโนโลยีสำรวจ 2560 อ่านต่อ
5 โครงการจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ชุมชนขุนฝาง อ่านต่อ
6 หลักสูตรฯดำเนินการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเทศบาลตำบลงิ้วงามและเทศบาลตำบลหาดกรวด อ่านต่อ
7 การประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 อ่านต่อ
8 ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ อ่านต่อ