# ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
1 การสอบปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ อ่านต่อ
2 กิจกรรมงานบายเนียร์สาขาเทคโนโลยีสำรวจ 2560 อ่านต่อ
3 โครงการจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ชุมชนขุนฝาง อ่านต่อ
4 หลักสูตรฯดำเนินการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเทศบาลตำบลงิ้วงามและเทศบาลตำบลหาดกรวด อ่านต่อ
5 การประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 อ่านต่อ
6 ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ อ่านต่อ