# ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
1 มาเรียนกันเถอะ... หลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศตรวจรับ RTK เพื่อใช้สอนในงานสำรวจและแผนที่ อ่านต่อ
2 การสอบปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ อ่านต่อ
3 กิจกรรมงานบายเนียร์สาขาเทคโนโลยีสำรวจ 2560 อ่านต่อ
4 โครงการจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ชุมชนขุนฝาง อ่านต่อ
5 หลักสูตรฯดำเนินการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเทศบาลตำบลงิ้วงามและเทศบาลตำบลหาดกรวด อ่านต่อ
6 การประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 อ่านต่อ
7 ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ อ่านต่อ