# ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
1 ถวายรายงานผลงานงานวิจัย เสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อ่านต่อ
2 โครงการต่อยอดการสร้างพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชนปีที่ 2 (Love Your Local Love Your City#2) อ่านต่อ
3 กิจกรรมศึกษาดูงานทางด้านออกแบบ อ่านต่อ
4 มหกรรมวิชาการบูรณาการกับศิลปะวัฒนธรรม อ่านต่อ
5 การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน อ่านต่อ
6 ศึกษาดูงาน ณ โรงเลื่อยจักรท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์ อ่านต่อ
7 บรรยากาศการสอบปริญญานิพนธ์หลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ อ่านต่อ
8 ถวายกระทง ณ วัดธรรมาธิปไตย อ่านต่อ
9 การปรับพื้นฐานทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ อ่านต่อ
10 การอบรมเชิงปฏิบัติการสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ครั้งที่ 3 อ่านต่อ
11 อาจารย์และนักศึกษาออกแบบร่วมเตรียมนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น” รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนะราชชัดสุดาสยามบรมราชกุมารี อ่านต่อ
12 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตหลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 2560 อ่านต่อ
13 AR Workshop&สร้างแบบสอบถามออนไลน์ อ่านต่อ
14 โครงการนำเสนอผลงานทางด้านเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 -19 มกราคม 2560 อ่านต่อ
15 อุตรดิตถ์ติดยิ้มครั้งที่2 อ่านต่อ
16 โครงการ Startup Boot Camp ค่ายพัฒนาไอเดียและความพร้อมในการออกแบบผลิตภัณฑ์ อ่านต่อ