# ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
1 ค่ายอาสาและกิจกรรมนันทนาการของหลักสูตร อ่านต่อ
2 กิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชน อ่านต่อ
3 สหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการออกแบบ อ่านต่อ
4 โครงการต่อยอดการสร้างพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชนปีที่ 2 (Love Your Local Love Your City#2) อ่านต่อ
5 กิจกรรมศึกษาดูงานทางด้านออกแบบ อ่านต่อ
6 กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม อ่านต่อ
7 การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐานของหลักสูตร อ่านต่อ
8 การบูรณาการรายวิชาในชั้นเรียนร่วมกับสถานประกอบการในพื้นที่่ อ่านต่อ
9 บรรยากาศการสอบปริญญานิพนธ์หลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ อ่านต่อ
10 การปรับพื้นฐานทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ อ่านต่อ
11 อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อ่านต่อ
12 กิจกรรมบายเนียร์และแสดงความยินดีกับบัณฑิตของหลักสูตรในการสำเร็จการศึกษา อ่านต่อ