# ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
1 คณาจารย์ นักศึกษาร่วมกิจกรรม big cleaning day อ่านต่อ
2 การสอบปริญญานิพนธ์ของนักศึกษา อ่านต่อ
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อ่านต่อ
4 นิเทศนักศึกษา บ.น้ำตาลไทยเอกลักษณ์และ บ.ส.อรุณ คอนกรีต อ่านต่อ
5 ติดตามนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อ่านต่อ
6 กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์พี่น้อง อ่านต่อ
7 อบรมเชิงปฏิบัติการ"Solid work" อ่านต่อ
8 งานศิลปะทำนุบำรุงศาสนา อ่านต่อ
9 นักศึกษาลงพื้นที่ดูงานสถานประกอบการ อ่านต่อ