# ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
1 นักศึกษาฝึกปฏิบัติการนอกห้องเรียน อ่านต่อ
2 คณาจารย์ นักศึกษาร่วมกิจกรรม big cleaning day อ่านต่อ
3 การสอบปริญญานิพนธ์ของนักศึกษา อ่านต่อ
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อ่านต่อ
5 นิเทศนักศึกษา บ.น้ำตาลไทยเอกลักษณ์และ บ.ส.อรุณ คอนกรีต อ่านต่อ
6 ติดตามนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อ่านต่อ
7 กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์พี่น้อง อ่านต่อ
8 อบรมเชิงปฏิบัติการ"Solid work" อ่านต่อ
9 งานศิลปะทำนุบำรุงศาสนา อ่านต่อ
10 นักศึกษาลงพื้นที่ดูงานสถานประกอบการ อ่านต่อ