# ชื่อเรื่อง หมายเหตุ
1 ศึกษาดูงาน 2018 อ่านต่อ
2 การลงนาม MOA เพื่อร่วมมือเครือข่ายหลักสูตรด้านพลังงานในสถาบันราชภัฏภาคเหนือ 5 แห่ง อ่านต่อ
3 โครงการ Startup Boot Camp อ่านต่อ
4 กิจกรรมนำเสนอผลงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในงานกาชาดอุตรดิตถ์ 61 อ่านต่อ
5 ตัวแทนนักศึกษาวิศวกรรมร่วมทีมคว้ารางวัล ในงาน StartUp2018 ระดับมหาวิทยาลัย อ่านต่อ
6 หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงานลงนาม MOU ร่วมกับกระทรวงพลังงาน อ่านต่อ
7 โครงการ พัฒนาความร่วมมือเชิงวิชาการเพื่อการเตรียมฝึกปฎิบัติงานในสถานประกอบการ หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงาน อ่านต่อ
8 กิจกรรมการแข่งขันรถประหยัดพลังงานจิ๋วและนิทรรศการ Energy for life วัน เทคโนโลยีครั้งที่ 5 "ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ไทยแลนด์ 4.0" อ่านต่อ
9 อบรมเตรียมความพร้อมการทำภาคนิพนธ์ปี 3 อ่านต่อ
10 จัดทำของที่ระลึกให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและอธิการบดี อ่านต่อ
11 หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการพลังงาน เตรียมความพร้อม MOU กระทรวงพลังงาน อ่านต่อ
12 ค่าย ตชด. รอพี่ก่อน อ่านต่อ
13 กิจกรรมไหว้ครู อ่านต่อ
14 ศึกษาดูงานภาคฤดูร้อน อ่านต่อ
15 ศึกษาดูงานระบบ PV อ่านต่อ
16 แข่งขันกล้าใหม่ใฝ่รู้ อ่านต่อ